CREDINTA LUI EMINESCU – Studiul integral asupra profundei trairi ortodoxe a Romanului Absolut

Aviz amatorilor!* * *

“Crist a învins cu litera de aur a adevărului ÅŸi a iubirei, Åžtefan cu spada cea de flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, cellalt apărătorul evanghelului ei”.

Eminescu la Putna

Cine citeÅŸte critică ÅŸi istorie literară eminesciană rămâne surprins de cel puÅ£in două tendinÅ£e, explicabile, la urma urmei, fiecare în felul ei, ori prin neînÅ£elegerea locului special pe care îl are preocuparea pentru cele ale credinÅ£ei în opera lui Eminescu, ori prin supralicitarea unor aspecte în dauna altora. Este totuÅŸi o distanţă prea mare între a-l crede pe Eminescu ateu ÅŸi a-l propune pentru… trecerea în rândul sfinÅ£ilor (este ÅŸi o asemenea opinie, să nu-i zicem altcumva).

Tudor Vianu (Poezia lui Eminescu, 1930, cap. Luceafărul), ponderat sau poate doar prudent (în epocă se înregistrează o carte care îl contrazice categoric), afirmă: „Poate că dacă elanul către Dumnezeu ar fi devenit disciplina fiinţei sale, o ultimă căldură binefăcătoare ar fi transformat pesimismul său în speranţă şi gândul către imobilitatea lumii în năzuinţa către perefecţiunea ei”, însă, aşa cum stau lucrurile, „sub valurile sensibilităţii sale, uneori vulcanice, alteori molcome şi dulci, simţim adâncul unei mari răceli”. Criticul vorbise despre „structura tripartită a lumii”, vizibilă în Luceafărul (om, stea, Dumnezeu), dar, în loc să adâncească ideea pe linia unei apropieri de viziunea creştină asupra existenţei, rămâne la moda vremii de a explica totul prin filosofia lui Schopenhauer. Obnubilând ceea ce ar fi izvor creştin la Eminescu, Vianu creionează un portret interior al poetului din care elimină tocmai substanţa care deschide orizonturile metafizice.

Pentru Pompiliu Constantinescu, altfel un critic sagace, M. Eminescu este, nici mai mult nici mai puţin, „poet păgân” (V. Conferinţa la Radio Bucureşti Eminescu – poet păgân, din 14 oct. 1945, reluată apoi în diferite volume), dar „un poet al pământului nostru, legat de matca tradiţiei prin atâtea fire”; nu este un poet creştin, ortodox, „totuşi este al nostru, este cel mai cuprinzător geniu individual de geniu colectiv, fără să fie mistic creştin sau ortodox tematic”; ba, mai mult, „nu poate fi creştin, ci păgân, fiindcă nu cunoaşte nici un păcat, care este o frână în scrutarea Existenţei” (!)

Citind asemenea afirmaţii, e greu să credem, de nu i-am cunoaşte activitatea, că autorul nu se joacă de-a critica, punând de-a valma supoziţii şi sentinţe, concluzii pripite şi afirmaţii care se bat cap în cap, când nu sunt de-a dreptul aberante.

Ioana Em. Petrescu, unul din cei mai prestigioÅŸi eminescologi din ultimele decenii ale secolului trecut (Eminescu – poet tragic, 1994), vede în Eminescu un ateu ÅŸi, comentând, între altele, postuma Demonism, crede că poetul prezintă „o lume în care umanitatea, jucărie a răutăţii divine (s.n.-O.M.), oferă zeului plictisit spectacolul comic al ambiÅ£iilor ei neputincioase”, fiinÅ£ele demonice ar fi „corespondentul uman al răutăţii divine (…) care au înÅ£eles că puterea e condiÅ£ionată de nedreptate ÅŸi că pârghia e răul…”

ÃŽl recunoaÅŸtem cu greu pe Eminescu „al nostru” în aceste oglinzi de lectură. Este de necrezut că poetul care scrie Rugăciune, Colinde, colinde, Răsai asupra mea… ÅŸ.a. poate fi ateu, păgân, rece faţă de Dumnezeu. „Este Eminescu un necredincios?”, se întreabă Nichifor Crainic (Mihai Eminescu, în Spiritualitatea poeziei româneÅŸti, Muzeul Literaturii Române, Buc., 1998, p. 60). Åži răspunsul vine de îndată: „Dacă zig-zagurile sale filozofice ÅŸi etice ne-ar îmbia să admitem această grozăvie, priveliÅŸtea sufletului său absorbit în cea mai fierbinte rugăciune ne umple de un sfânt fior ÅŸi ne determină să-i recunoaÅŸtem înălÅ£imea spirituală. Cine se roagă să fie credincios nu poate fi un necredincios (trimitere la poezia Răsai asupra mea…, n.n.- O.M.) Cine ÅŸi-a pierdut credinÅ£a ÅŸi speranÅ£a, dar le cerÅŸeÅŸte înapoi ca daruri de la Dumnezeu, nu poate fi necredincios. Când Eminescu se spovedeÅŸte în rugăciune spunând: Eu nu mai cred nimic ÅŸi n-am tărie, e ca ÅŸi cum ar repeta în alÅ£i termeni cuvântul din Evanghelie: Cred, Doamne, ajută necredinÅ£ei mele…”

Dar în faÅ£a unor construcÅ£ii critice mai mult sau mai puÅ£in subtile, mai mult sau mai puÅ£in convingătoare, rămâne mărturia peremptorie a operei, în oricare latură am deschide-o, fie poezie, fie proză, fie jurnalistică. Iată un răspuns celor care, în vremurile de acum, contestă credinÅ£a noastră ÅŸi formele prin care ea se manifestă: „… cine nu ne lasă să fim ceea ce suntem a rupt-o cu conÅŸtiinÅ£a noastră naÅ£ională ÅŸi cu simpatiile noastre intime, oricât de bune ar fi relaÅ£iile lui internaÅ£ionale cu statul nostru…” (Miahi Eminescu – Ortodoxia, 2003, p. 124); Biserica noastră este „păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre”, aÅŸadar „Cine-o combate pe ea ÅŸi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal ÅŸi orice i-o veni în minte, dar numai român (s. a. – M. E. ) nu e” ; „Noi, popor latin de confesie ortodoxă, suntem în realitate elementul menit a încheia lanÅ£ul dintre Apus ÅŸi Răsărit…”

Credinţa lui Eminescu nu trebuie căutată numai în opera poetică. Chiar şi acolo, a trage concluzii dintr-un detaliu sau altul înseamnă a extrapola nepermis, în dauna imaginii de ansamblu. Pompiliu Constantinescu, pentru care, după cum am văzut, Eminescu e un „poet păgân”, pleacă de la câteva referinţe culturale, într-adevăr identificabile în opera poetului, pentru a conchide că viziunea lui asupra lumii „e turnată în budism, plationism, demonism – fără elemente creştine” şi că „nicăieri Eminescu nu mângâie cu mila, cu iluzia vieţii de-apoi, cu invierea, cu idila lui D-zeu” (Eminescu – poet păgân, în O catedră Eminescu, Junimea, Iaşi, 1987, p. 233 – reproducerea conferinţei din 1945). Criticul extinde
concluziile şi asupra publicisticii eminesciene, deşi numeroase texte, aşa cum vom vedea, îl contrazic:
„Doctrinarul politic n-are nici el un substrat creÅŸtin, ortodox (…). Nici de aici măcar, unde ar fi fost cu putinţă, nu se pot scote elemente cât de sumare, care să-i configureze o fizionomie creÅŸtină…” (ibidem, p. 231).

Nu este de mirare că în anii 50 autorii de manuale vor crea imaginea unui Eminescu „al nostru”, autor al poemului ÃŽmpărat ÅŸi proletar, al cărui geniu a „intuit” că „religia (este) o frază inventată de dânÅŸii”… De-ar fi să-i căutăm ÅŸi pe înaintaÅŸii iconoclaÅŸtilor ÅŸi raÅ£ionaliÅŸtilor de azi, i-am găsi uÅŸor în publicistica din aceeaÅŸi perioadă a anilor 45-50, fiindcă ÅŸi atunci ÅŸi acum, se observă aceeaÅŸi brutală imixtiune a politicului ÅŸi culturalului în viaÅ£a de credinţă. Pregătită sau nu de intervenÅ£ii sub nume de prestigiu, cum era acela al lui Pompiliu Constantinescu, campania de schimbare a imaginii lui Eminescu seamănă izbitor cu aceea de denigrare a lui Eminescu din ultimii ani (v. „Dilema”, 27 febr.-5 martie, 1998, sub directoratul lui Andrei PleÅŸu, ÅŸ.a.).

Iată ce i se contestă lui M.Eminescu: ORTODOXIA. Detractorii moderni nu mai aduc în discuţie subiectul, poate şi pentru că sunt indiferenţi la EL, nu-i cunsoc coordonatele sau pur şi simplu nu-l cred important, lucru explicabil întrucâtva pentru mentalitatea lor. Pompiliu Constantinescu îi nega lui Eminescu orice legătură cu Ortodoxia, nu numai cu creştinismul, deşi „este un poet al pământului nostru”. „În tot cazul, zice criticul, nu este un poet creştin, fiindcă elementele budiste, platonice, schopenhaueriene, romanticii germani (demonismul) nu configurează deloc imaginea unui poet creşltin şi mai ales ortodox” (ibid., p. 230 şi urm.).

Oare cum se împacă această imagine cu afirmaÅ£iile lui Eminescu despre Ortodoxie, Biserică, sărbătorile noastre, înviere, toleranÅ£a românilor ÅŸ. a.? ÃŽncă din 1870, când Eminescu abia publicase trei poeme importante în „Convorbiri literare”, se angajează în organizarea Serbării de la Putna, în care vede o triplă manifestare: a credinÅ£ei ortodoxe a românilor, a marcării unui eveniment ÅŸi a elogierii figurii lui Åžtefan cel Mare ÅŸi Sfânt. „ Crist a învins cu litera de aur a adevărului ÅŸi a iubirei – spune Eminescu, care semnează aceste rânduri în calitate de secretar al comitetului de organizare a serbării- , Åžtefan cu spada cea de flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, cellalt apărătorul evanghelului
ei. Vom depune deci o urnă de argint pe mormântul lui Ştefan, pe mormântul creştinului pios, al românului mare”.

Poate mulţi, când aud cuvintele unui preot în vreo predică despre afirmaţia lui Eminescu că „Biserica este mama neamului românesc” (şi, bineînţeles, Biserica Ortodoxă, nu alta!), cred că părintele exagerează ca să-i izbutească o figură retorică. „Biserica Lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului românesc (s.n. – O.M.), care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternică dincolo de graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna tagmei patriotice?” se întreabă Eminescu, apărând Biserica, cum trebuie să o facă orice bun creştin, de imixtiuni de toate felurile, care ţinteau, de cele mai multe ori, strângerea de capital politic.

Numai cine nu vrea nu simte patosul din cuvintele poetului, căldura, energia pledoariei, autentic creştine.

M. Eminescu consideră toleranţa religioasă o trăsătură fundamentală a românilor.

Gazetarul ia în discuÅ£ie acest aspect în contextul construirii Catedralei Sf. Iosif din BucureÅŸti (nu alta decât catedrala care a devenit în ultimul timp subiect de dispute, extinse ÅŸi în afara ţării) ÅŸi al demersurilor pentru înfiinÅ£area unei mitropolii catolice (termen folosit de poet) în România. Analiza ÅŸi comentariile legate de aceste împrejurări arată încă o dată un bun cunoscător al diferitelor aspecte ale vieÅ£ii religioase, privite în complexul de fenomene politice, sociale, culturale specifice unui moment de eforturi, asemănător celui de azi, pentru dovedirea vocaÅ£iei europene a românilor. „… Foarte tolerant cu orice lege ÅŸi orice limbă din lume, neamestecîndu-se nicicând în certuri religioase ÅŸi respectând în mod egal credinÅ£ele ÅŸi convingerile oriÅŸicui, românul n-are de înregistrat în decursul unor lungi veacuri nici o răscoală religioasă, nici o persecuÅ£ie în contra vreunei naÅ£ionalităţi”, spune Eminescu, aruncând o privire spre trecutul îndepărtat, în care românii ÅŸi-au dovedit prin fapte spiritul tolerant (Voim să ne spunem părerea…, în Opere, ediÅ£ia Perpessscius, vol X, Publicistică, 1989, p. 373). AÅŸa s-a întâmplat, de exmplu, când s-a introdus limba naÅ£ională în Biserică. Respectarea de către români a acestei opÅ£iuni ÅŸi la etniile conlocuitoare, în general de alte confesiuni, este explicată prin trimiteri semnficative la Noul Testament. Nu aÅŸa au procedat ÅŸi alÅ£ii. Eminescu numeÅŸte Rusia care, după ce s-a văzut stăpână pe Basarabia în urma Războiului de Independenţă, „a ÅŸtiut să scoată până ÅŸi din biserică limba românească, deÅŸi pravoslavia ar fi trebuit să ÅŸtie că un asemenea lucru e cu desăvârÅŸire anticanonic ÅŸi necreÅŸtinesc” (Åžtim prea bine…, Ibidem, p. 89).

Păstrarea limbii naţionale în Biserică este „un postulat al Noului Testament” şi, ca urmare, „Naţiile cari nu-l respectă ar trebui să şteargă din calendarul lor sărbătoarea Coborârei Sf. Duh asupra apostolilor, care în frumoasa concepţie a Noului Testament pluti în limbi de foc asupra lor, arătând că în multe limbi vorbeşte spiritul sfânt al îngăduirii creştineşti şi al iubirii aproapelui” ( Ibidem, vol. X, p. 89).


Continue reading

PARINTELE PAPACIOC despre cazul Corneanu: “Sinodul trebuie să ia o măsură!”

MÄ‚RTURIA PÄ‚RINTELUI ARSENIE PAPACIOC

„Adevăratul creştin este un ascultător desăvârşit
faţă de cele spuse de Hristos, iar Hristos este ortodox”

In dilema şi dezbaterea apărută pe
marginea împărtăşirii Mitropolitului Banatului
Nicolae Corneanu în Biserica Greco-Catolică,
am găsit de cuviinţă să îi luăm un interviu,
pentru a afla părerea Sfinţiei sale cu privire la
acest eveniment.


– Preacuvioase Părinte Arsenie, ce părere aveÅ£i
despre evenimentul care a avut loc recent în Banat?
Mitropolitul Nicolae Corneanu s’a împărtăşit de
bunăvoie şi nesilit de nimeni în biserica Greco-
Catolicilor din Timişoara…

– Părinte, ce părere sa am? O părere negativă,
pentru că gestul Mitropolitului Nicolae
Corneanu nu este necontrolat, ci este
demonstrativ. Mă exprim şi ceva mai mult: nici
măcar nu recunoaşte, după ce a fost fotografiat,
de unde se vede că el însuşi se consideră
vinovat. Consider că este o batjocură ceea ce a
făcut Mitropolitul Nicolae Corneanu. Habar nu
are că este ortodox!

A fost comunist ÅŸi nu orice fel de comunist,
ci unul vândut comuniştilor. Este şi rămâne o
căpetenie comunistă. Referitor la apostazia sa,

am primit veşti şi din Grecia. (Grecii ăştia,
domnule, le ştiu pe toate, sânt foarte atenţi!)
Sinodul BOR, însă, nu a dat nici un răspuns.
Sinodul nostru tace. Ar fi cazul să se trezească şi
să ia o măsură. Nu sânt de părere să se ia o
atitudine de jos în sus, pentru că riscăm să ne
risipim forţele, care ne sânt atât de necesare
într’un moment de mai mare eficacitate.
Odată am primit un telefon de la un
PreasfinÅ£it – niciodată nu mă mai telefonase
până atunci să mă întrebe ce fac… I’am răspuns
ca sânt foarte bine, şi că mă mişc bine pe
picioarele mele ortodoxe. Şi atât…

Preacuvioase, consideraţi că Mitropolitul s’a
lepădat astfel de ortodoxie şi că ar trebui imediat să
fie depus din treapta de mitropolit?

– Nu sânt eu în măsură să dau un răspuns la
această întrebare. Avem în acest sens Sfântul
Sinod, care pretinde că încă nu este depăşit.
Mitropolitul Corneanu este cel mai în vârstă
arhiereu la noi (mai în vârstă decât el a fost
Patriarhul Teoctist, care deja a murit). Personal
îl consider un alintat, nici măcar un copil,
pentru că unui copil îi poţi găsi o scuză. Să nu
credeţi că am ceva personal cu el. Dimpotrivă, îi
purtam un profund respect.

Îmi aduc aminte o întâmplare, când eram la
Palatul Patriarhal, după ce mă eliberasem din
închisoare. Povesteam, pe coridoarele palatului,
cu un preot, care era un fiu duhovnicesc de-al
meu. Eram bărbierit, pentru că abia mă
eliberasem din închisoare… Deodată, un
Părinte înalt, tânăr, a trecut prin holul
Patriarhiei, s’a oprit, s’a uitat la mine, m’a
sărutat şi a plecat mai departe. Nu ştiam cine e.
Apoi am aflat că era Mitropolitul Banatului. De
atunci i’am purtat respect ca, de altfel, tuturor
Mitropoliţilor…

Care ar fi cea mai potrivită modalitate de a
linişti evenimentul? Care ar fi cea mai bună
atitudine?

– Autoritatea cea mai mare o are Sinodul.
Fără o decizie oficială din partea Sfântului
Sinod, orice iniţiativă a unui grup de trăitori
rămâne doar o reacţie izolată şi poate fi chiar
dăunătoare, pentru că pune în pericol
credibilitatea Bisericii, şi aşa discreditată de
mulţi.

Din punct de vedere strategic, e o greşeală în
momentul de faţă să se atace, pentru că nu este
vorba de un simplu ins, ci de un mitropolit care
face parte din sânul Sinodului. În plus, nu e încă
momentul să ne dăm pe faţă, pentru că
demascăm valorile, şi apoi va şti duşmanul unde
să atace. Sinodul trebuie să ia o măsură. Dar, din
păcate, Sinodul nostru doarme. Mă aştept,
totuşi, să aibă o reacţie fermă, înţeleaptă. Până la
urmă, oricum adevărul va birui, iar sinodalii
care acum se tem să ia o măsură, vor rămâne
nişte laşi, pe nicăieri….

Mitropolitul Corneanu, oricum, demult era
cunoscut pentru abaterile sale bisericeÅŸti – făcea
Liturghie după Liturghie pentru copii în
aceeaşi biserică, precum la catolici, schimba
doar masa. Caraghios, nu?! GreÅŸeli de genul
acesta, Sfinţia Sa are foarte multe, însă pe
parcursul anilor s’au tot tolerat.
Şi acum nici măcar nu îşi recunoaşte
greÅŸeala, deÅŸi a fost fotografiat. Un alintat.

Care este părerea sfinţiei voastre despre
ecumenism şi până unde credeţi că ar avea voie să
ajungă această colaborare ecumenică – între
ortodoxie ÅŸi alte confesiuni?

– Nu accept nici un fel de colaborare
ecumenică, nici un fel de început, ce să mai
vorbim despre sfârşit… Nu accept să păstrăm
legătura. Sântem ortodocşi, şi o cirtă, o iotă,
dacă se cedează, s’a cedat tot, pentru că Hristos
vrea de la noi să rămânem întregi. Dracul, în
schimb, vrea să’i dai o unghie şi dacă i’ai dat’o,
asta înseamnă că nu mai eşti stăpânul
întregului, ci eşti doar o parte din întreg, pentru
că adevărul nu se măsoară cu metrul. Ori cedezi
mult, ori cedezi puţin, e totuna, înseamnă că ai
cedat tot.

Înseamnă că mişcarea ecumenică o caracterizaţi
ca pe o mişcare satanică, diabolică?


Continue reading

MEMORIUL Laicatului Roman referitor la apostaziile ierarhilor Nicolae Corneanu ÅŸi Sofronie Drincec

Prea Fericite Părinte Patriarh Daniel, Înalt Prea Sfinţiţi Părinţi Mitropoliţi, Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi şi Episcopi Vicari,

Ca mădulare ale trupului lui Hristos, cu multă mâhnire am fost martori în ul­timele săptămâni la tulburarea care, din pricina mitropolitului Nicolae al Banatului şi a episcopului Sofronie al Oradiei, s-a abătut asupra vieţii Bisericii noastre Ortodoxe. Suntem conştienţi că Sfântul Sinod al BOR trebuie să se pronunţe mai întâi de toate în chestiunile ce privesc păzirea dreptei credinţe în desăvârşita comuniune cu învăţătura Sfintelor Sinoade ale Bisericii. Dar, întârziindu-se discutarea cazurilor până în data de 8 iulie, am constatat cu îngrijorare sminteala şi tulburarea care se răspândesc tot mai mult în poporul ortodox conştient, precum molima atunci când nu este ţinută sub control prin punerea în carantină a celor infestaţi. Ne referim la acele luări de poziţie, manifestaţii, întruniri şi chiar perfide campanii de presă care s-au desfăşurat minuţios în ultimele săptămâni în sensul creării confuziei, intimidării şi influenţării arhiereilor voastre în hotărârea pe care e necesar să o luaţi în viitorul Sinod.

Este vorba de articole de genul scrisorilor deschise scrise de profesori precum Cristian Bădiliţă sau Teodor Baconski, de manifestaţii precum cea care a avut loc la Timişoara în data de 14 iunie, de acţiunea de adeziune organizată de un grup de in­telectuali [1] şi a altor acţiuni care au un caracter preponderent ideologic şi sunt instru­mentate, conform indiciilor, din zona politicului. Ceea ce-i leagă pe toţi aceşti susţinători ai actului de apostazie al mitropolitului Nicolae este înstrăinarea de viaţa Bisericii Ortodoxe, de perspectiva mântuirii prin dreapta credinţă. Unii dintre aceştia, deşi se declară ortodocşi, lăsându-se influenţaţi de mediul spiritual al culturilor occidentale în care trăiesc, se arată solidari mai mult cu viaţa şi cu spiritul Bisericii Catolice, unde se şi împărtăşesc [2], decât cu Maica noastră Biserică Ortodoxă, pe care nu pierd nici un prilej să o împroaşte cu noroi. Alţii aparţin altor culte şi religii [3], iar cei ce-şi zic intelectuali fac parte dintre acei care cu emfaza unei superiorităţi evident superficiale nu ratează nici o ocazie de a se exprima critic la adresa Bisericii, ei înşişi fiind doar nişte vizitatori ocazionali ai sfintelor locaşuri ortodoxe, iar nu mădulare vii ale Bisericii lui Hristos. Spre exemplu, unul dintre principalii „intelectuali” care somează Sfântul Sinod să nu-l pedepsească pe arhiereul Corneanu, este scriitorul Daniel Vighi, semnatar, alături de alţi mari „intelectuali” ai Apelului pentru eliminarea icoanelor din şcoli.

În faţa acestei campanii susţinute de cei care se erijează în judecători ai Bisericii Ortodoxe a neamului, dintre care mulţi nici măcar nu sunt botezaţi ortodox, am socotit a fi o laşitate şi o trădare a adevărului lui Hristos tăcerea noastră [4], a celor care cu nevrednicie aflăm în Biserica Ortodoxă nădejdea şi mântuirea, acoperământul şi viaţa, într-o lume în care, sistematic, ni se răpeşte aproape totul. Este de nejustificat a păstra o poziţie de neimplicare în războiul pe care vrăşmaşii lui Hristos îl duc împo­triva Bisericii, lăsând ca răspunderea aceasta să apese întreagă numai pe umerii arhieriilor voastre. Ca membri ai trupului lui Hristos, Biserica ne porunceşte prin Sfintele Canoane şi prin Sfinte Sinoade [5] să veghem, după putere, la apărarea adevărului, la păzirea dreptei credinţe.

Având în vedere toate acestea, am gândit această scrisoare ca pe un răspuns la judecata lui Hristos, atunci când va veni să judece toate neamurile şi când, mai cu seamă nouă ortodocşilor, ni se va cere socoteală de păzirea fără de meteahnă a dreptei credinţe revelate, transmisă nouă de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Întru acestea avem nădejdea că următoarele rânduri nu ni se vor socoti ca necuviincioasă îndrăzneală, ci mai curând vor fi primite de arhieriile voastre după chipul în care păstorul cel bun ia aminte la tulburarea pe care o aduce turmei apropierea amenin­ţătoare a fiarelor sălbatice.

Mult ne-a încurajat la scrierea acestor rânduri epistolele a doi dintre cei mai mari duhovnici români în viaţă (părintele Arsenie Papacioc şi părintele Iustin Pârvu) şi a părinţilor din Sfântul Munte Athos. Este pentru prima oară când părinţii pustiei se adresează Bisericii Ortodoxe Române, şi aceasta nu s-ar fi întâmplat dacă, într-adevăr, momentele pe care le traversează Biserica noastră nu ar fi extrem de grave.

Mitropolitul Nicolae Corneanu în deplină comuniune cu greco-catolicii, elementul de legătură între comunism şi catolicism

Mitropolitul Nicolae al Banatului este cel care, imediat după căderea comu­nismului, a impresionat întreaga lume românească prin pocăinţa publică pe care a făcut-o: „da, am colaborat cu securitatea şi regret aceasta”, afirma, lacrimogen, mitropolitul, lăsând totuşi să se înţeleagă că a fost constrâns la aceasta de vremurile grele prin care a trecut poporul român. Lumea l-a iertat, îndrăgit şi chiar admirat pentru curajul de care a dat dovadă. Astfel, în faţa lumii, Nicolae al Banatului deve­nea brusc modelul după care erau judecaţi toţi ceilalţi ierarhi ortodocşi, mustrarea vie a tuturor ierarhilor care colaboraseră cu securitatea.


Continue reading

GRIFFONIzarea Bisericii Ortodoxe Romane


PETITIA catre Sfantul Sinod in cazurile apostaziilor ierarhilor CORNEANU si DRINCEC

Miscarea de Reinviere Monahala: IMPARTASIREA ECUMENISTA – APOSTAZIA VEACURILOR

Apostaziile ereticilor Nicolae Corneanu si Sofronie Drincec au lasat oarecum in umbra un alt fapt grav: la reuniunea Sfantului Sinod din 8-9 iulie a.c. conform intereselor Patriarhului Daniel urmeaza sa fie “ales” pentru scaunul Mitropoliei Olteniei si ajutorul sau fidel, Vincentiu Griffoni. In vederea bunei informari a membrilor Sfantului Sinod publicam azi acest material referitor la intrarea satanei in Biserica Ortodoxa Romana, prin diversele ei fete. Una dintre ele: PS Vincentiu Ploiesteanul, alias Vasile Griffoni, alias Barba Rosie, alias Madam Vornicescu. “Parintele” Sectarios Florian Bichir nu lipseste din manuta Vicarului.

Materialul următor a fost scris cu câteva zile înainte ca Patriarhul Teoctist să treacă la cele veÅŸnice, iar tragicul eveniment m-a împiedicat să-l public. ÃŽl postez acum, întrucât, pornind de la informaÅ£iile din acest articol, urmează alte materiale pe care le voi publica. Titlul face referire la cel care s-a ocupat ca “operaÅ£ia” Prea Fericitului să îşi urmeze cursul...

Ca să poţi scrie despre ce se-ntâmplă în Biserică, îţi trebuie abilitatea de a te răsfira în cât mai multe planuri, întrucât, la un moment dat, sursele devin inepuizabile, în funcţie de orgoliile de neînţeles, care macină spaţiul ecleziastic. Şi se vorbeşte din ce în ce mai mult în presă despre biserici paralele, secrete, biserici pirat, bisericuţe şi tot felul de conspiraţii, care-i alarmează pe unii şi îi amuză pe alţii, creând o panică atât de evidentă, încât, cum se obişnuieşte în spaţiul nostru mioritic, nimeni nu se grăbeşte să o constate.
Dacă Petrache Lupu s-a dovedit a fi un exaltat supus, pe care creierele întortocheate din Biserică au reuşit să-l exploateze după voie sau să-l ponegrească, la nevoie, dacă la Vladimireşti părea să se fi diminuat conflictul odată cu moartea mondialei stareţe Veronica, dacă la Pucioasa fenomenul s-a autoizolat, graţie demonului artistic, cu siguranţă selectiv, al lui Marian Zidaru, se pare că un alt duh tulbură liniştea Bisericii, pe care unii ar dori-o mormântală. Cu câţiva ani în urmă, şi-au făcut apariţia în spaţiul religios românesc valahii de pretutindeni, organizaţi într-o asociaţie ciudată, aparent filo-rusă, al cărei exponent principal este Ion Preoteasa, un personaj dubios, afiliat unei mişcări religioase din Ucraina, care nu ezită să se recomande mitropolitul Ioan al valahilor de pretutindeni. Şi, pentru ca peisajul să devină mai haotic, a mai apărut şi un profet la Tecuci, un omuleţ cum nu se poate mai pitoresc, în dialog deschis cu îngerii, care îi revelează mesajele către umanitate, pe care Constantin Dogaru, căci acesta îi este numele, le notează în cărţile sale, ale căror tiraje devin din ce în ce mai mari.

Povestea lui Ioan cel fără de ţaţă.

Absolvent al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (în perioada studiilor era spaima colegilor, întrucât lucra ca recepţioner la hotelul partidului, fiind cunoscut faptul că era omul coloneilor de Securitate Buruleanu şi Stănescu), revoluţia-degeaba îl găseşte preot în parohia Saxoni, judeţul Giurgiu, aflându-se în mijlocul unui proces de divorţ, intentat de soţia sa, care-l acuza de lucruri foarte urâte la vremea aceea, păcate negre de pucioasă din Valea Sidim (homosexualitate). Nu trecu multă vreme de la revolta kitchioasă de pe Dâmboviţa, că, până să cheme Iliescu minerii, Preoteasa traversează Atlanticul şi ajunge în Las Vegas, unde schimbă coliva pe tot felul de bişniţării. Se întoarce în ţară prin ’99, cu gândul de a deveni episcop de Giurgiu, eparhie refuzată de Teodosie Petrescu, actualul arhiepiscop al Tomisului, pe-atunci vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Patriarhul, după refuzul arhiepiscopului Teodosie, şi-a amintit de Clement Popescu, stareţul mănăstirii Cernica, acesta fiind cel care în ’90, când Teoctist a fost înlăturat din scaunul patriarhal, l-a dosit o vreme la mănăstirea Sinaia, pe care o conducea pe-atunci, stareţii celorlalte mănăstiri din Arhiepiscopie refuzându-l diplomatic pe patriarhul fugitiv. Cum despre Clement se zvonise că ar avea probleme pidosniceşti, propunerea patriarhului de a-l numi pe acesta episcop de Giurgiu (propunere prin care i-ar fi arătat recunoştinţa pentru găzduirea din vremurile de băjenie) s-a dovedit a fi pentru adversarii lui Teoctist un prilej de a-i ştirbi autoritatea celui care a rămas „din timpul său afară”. Ca atare, presa a vuit despre cazul stareţului pederast, Prea Fericitul şi-a pătat din nou obrazul, căci călugărul acuzat era din propria-i curte (Arhiepiscopia Bucureştilor) şi, totodată, ocrotitul dumnealui, iar Clement a fugit în Finlanda şi dus a fost multă vreme. Şi, pentru că la Giurgiu nu era dorit Clement, lui Ion Preoteasa, aventurierul nostru transatlantic, bicontinental şi bisexual unic, i-a fost înlesnită o întrevedere cu patriarhul, pentru a „peţi” episcopia de la Giurgiu, care se pare că nu atrăgea pe nimeni. Iar patriarhul îl găseşte ca fiind „un băiat potrivit”, mai ales că află despre el că a construit o biserică în Las Vegas, unde a slujit, ca preot celib, aproape zece ani (de fapt, în America, Preoteasa a liturghisit doar de câteva ori la o biserică a sârbilor). Adevărul despre craiul de cur-te veche ajunge, însă, în scurt timp la urechile patriarhului, care îşi retrage aprecierile, dorind să nu mai audă de acest „derbedeu divorţat”. Cum gândul arhieriei nu-i dădea pace, Ion Preoteasa a încercat în repetate rânduri să dovedească, printr-un act dubios, că fosta soţie avea probleme psihice, însă încercările lui s-au dovedit zadarnice.
Interesant este aspectul că unul dintre vicarii de la Bucureşti i l-a prezentat patriarhului pe Ion Preoteasa, care se arătă foarte susţinut de Lia Roberts, de oficialităţile judeţului Giurgiu şi de Partidul Democrat. Multă vreme am crezut că Teodosie este cel care l-a introdus pe aventurierul nostru în mediul patriarhal, însă se pare că nu e aşa. Teodosie are vina lui în această poveste (i-a îngăduit, o perioadă, lui Preoteasa „escapadele arhiereşti” la mănăstirea Cocoşu şi a întreţinut ceva legături cu schismaticii de la Cernăuţi şi cu Olivian Bindiu), însă cel care l-a adus în palatul patriarhal pe „pribeagul” Ion este un alt ierarh cu puternică susţinere politică, legat de cercurile pe care Preoteasa le frecventa în America datorită relaţiilor de rudenie cu anumite persoane din aceste anturaje. Cei care cunosc mai îndeaproape povestea, ca să nu rostească numele vicarului cu barbă roşie, i-au zis Madam Vornicescu.

Dar, dacă patriarhul a aflat despre reputaţia lui Preoteasa, cu toată susţinerea pe care o avea acesta din partea unor oficialităţi române şi americane şi cu tot sprijinul Partidului Democrat, nici măcar „Madam Vornicescu” nu l-a putut pricopsi cu un engolpion, fie el şi pentru Giurgiu, căci canoanele se mai încalcă, dar nu în văzul lumii. Şi-apoi, Madam Vornicescu avea în acea perioadă şi alte lucruri de muşamalizat, după proaspăta vizită a Papei, dar despre asta poate cu altă ocazie.

Văzând Ioan cel fără de Å£aţă că lucrurile nu se rânduiau conform aÅŸteptărilor lui (adică se rânduiau, dar pe invers), ÅŸi-a amintit că mai e cineva care aÅŸează cununi chiar ÅŸi pe capetele văduvoilor (fie ei ÅŸi prin divorÅ£), ÅŸi-anume Balaurul roÅŸu de la răsărit, ex-sovietic, dar pururi comunist. Ca atare, se îndreptă spre Ucraina, unde Biserica e plină de schisme, încât până ÅŸi Biserica oficială (la care a aderat majoritatea populaÅ£iei), reprezentată de mitropolitul Filaret, este o fracÅ£iune despărÅ£ită de Sinodul de la Moscova. Dar, pentru că aventurile transatlantice îi erau mai cunoscute decât drumul către patria comunismului pe care îl servise odinioară, după priceperea lui, desigur, se însoÅ£i cu un alt personaj de poveste, vechi năzuitor de mitră prin Banat, Olivian Pop. ÃŽmpreună merseră la CernăuÅ£i, unde, în curtea din spatele unei case de pe strada Ruskă nr. 145 b, s-a înălÅ£at o bisericuţă, care, în urma unei investigaÅ£ii la faÅ£a locului, am aflat că se vrea a fi catedrala Arhiepiscopiei CernăuÅ£iului, HerÅ£ei ÅŸi Bucovinei, subordonată Sinodului Bisericii Autonome Adevărat-Ortodoxe a Ucrainei, cu sediul în apropierea Kievului, tot în curtea unui cetăţean, Adrian Lapin, care nu e oricine, ci fostul preot din sat, actualmente mitropolit primat, adică tartorul acestei miÅŸcări. Să fi fost prin august 2004, când arhierei „pe care lumea nu putea să-i mai încapă” coborâră din luxoasele limuzine în faÅ£a casei din CernăuÅ£i, adresa amintită mai sus, ÅŸi intrară spre „obÅŸtească slujire” în locaÅŸul construit de Varsanufie Solopov în propria-i curte, faptă pentru care a ÅŸi fost răsplătit cu titlul de Arhiepiscop al CernăuÅ£iului, HerÅ£ei ÅŸi Bucovinei ÅŸi Exarh al Plaiurilor, trecându-i-se cu vederea „pravoslavnicele-i apucături”, despre care ne înÅŸtiinÅ£a un preot român din CernăuÅ£i: „Pasămite diocheatul cela de Varsanufie nu-i el băiet rău, doar atât că, pe când era diacon la Poceaevo, o greÅŸit el cu niÅŸte muieruÅŸce ÅŸi l-o fugărit din mănăstire. Amu, iaca e mitropolit ÅŸi are ÅŸi muiere-n casă…”, povestea preotul râzând.

Aşa că Adrian Lapin, Varsanufie Solopov şi încă alţi trei, iluştri ca şi ei, şi-au pus mâinile bolşevice peste creştetele „arhimandriţilor” Olivian Pop şi Ion Preoteasa (în realitate, Pop era protosinghel, iar Preoteasa nici măcar nu era călugărit), înălţându-i până „la cerul al nouălea” şi numindu-i arhierei cu nume mari, respectiv: Mitropolitul Olivian al Europei, Americii şi Canadei (pesemne că-n celelalte continente nu erau posturi vacante) şi, respectiv, Episcopul Ioan al întregii Românii (ulterior, Preoteasa s-a autointitulat arhiepiscop şi, mai apoi, mitropolit primat. Mă gândesc că urmează un titlu de genul: Sanctitatea Sa Ion Preoteasa Întâiul, Patriarh şi Papă al valahilor de pretutindeni, al treisprezecelea dintre apostoli şi judecător al lumii) . A urmat o chermeză de zile mari în reşedinţa „vlădicească” marca Solopov, după cum ne povestise un vecin bine-intenţionat.

Olivian Pop şi intelectualii bine-plăcuţi Bisericii.

„Olivian Bindiu îşi află ÅŸi el locul pe această pânză pe care timpul necruţător o învâlvorează… A lăsat operă nu doar de gospodar bănăţean, ci ÅŸi de cărturar…” citeam zilele trecute într-o carte apărută în 2005 ÅŸi intitulată „Vremea seniorilor”. Autorul ei, care în perioada de tristă amintire pentru cei care-au prins-o desfiinÅ£a în gazetele partidului pe jurnaliÅŸtii anti-comuniÅŸti de la microfonul Europei Libere, adică pe Monica Lovinescu, Paul Goma sau I. Petru Culianu, a oferit de curând un interviu în care se arăta foarte deranjat de presa din România, pe care o cataloga drept „slugarnică”. Åži iată ce fel de personaje impune dumnealui în ochii opiniei publice, prin paginile jenante, în care ipocrizia întrece cu mult până ÅŸi stângăcia condeiului. E drept că pe Olivian Pop îl prezintă cu numele de Bindiu, la care a renunÅ£at ulterior, precum ÅŸi autorul cărÅ£ii citate mai sus ÅŸi-a schimbat numele de Gabriel Târnăcop în Arthur Silvestri. Ca să vezi, unde dai ÅŸi unde crapă… Spre a exemplifica opera de cărturar a lui Pop-Bindiu, cronicarul Securităţii aduce ca exemplu cartea Lumină spre descoperirea neamurilor. Am răsfoit-o ÅŸi noi, ca atare îi aducem domnului ToporiÅŸcă la cunoÅŸtinţă că informaÅ£iile elementare din volumul despre care ne încredinÅ£ează că l-a „citit ÅŸi a rămas îngândurat, înÅ£elegând datorită acestei perspective ce se măreÅŸte prin lentila vremii fără vârstă” se regăsesc ad-literam în Catehism ÅŸi în manualul de Morală pentru seminariile teologice. Autorul mai prezintă (printre numele consacrate, necontestate de nimeni, pe care le rosteÅŸte ÅŸi la festivităţile penibile ale AsociaÅ£iei Române pentru Patrimoniu, ca să dea o oarecare greutate respectivelor întruniri) ÅŸi alÅ£i „iluÅŸtri cărturari” ai neamului ÅŸi ai Bisericii, precum un episcop din Muntenia ÅŸi un fost stareÅ£ din Moldova, cărora nu vreau să le mai pomenesc numele cu care-au semnat prin revistele eparhiale studiile de istoriografie trudite de Dan Zamfirescu sau Zoe Dumitrescu-BuÅŸulenga. Pe aceeaÅŸi pagină cu Olivian Bindiu apare ÅŸi numele real al lui… Madam Vornicescu. ÃŽl aflăm, din spusele d-lui Târnăcop, „un cărturar tânăr… fin intelectual ÅŸi erudit” (L-aÅ£i auzit vreodată predicând? Predică rar, dar, ÅŸi când vorbeÅŸte, e o pedeapsă cu adevărat cruntă să-l asculÅ£i), redactor la revista Mitropolia Olteniei, adică „făcător de revistă”. ÃŽmi povestise mie un ierarh mai bătrân, om al lui Dumnezeu, de o prietenie între Madam Vornicescu ÅŸi Olivian Bindiu, legătură care i-a facilitat acestuia din urmă ÅŸi debutul publicistic în Mitropolia Olteniei. Aveam să verific de curând ÅŸi, într-adevăr, primele predici ale „mitropolitului” Olivian au fost publicate în revista amintită în vremea în care „făcătorul” ei era respectivul Madam Vornicescu. Nu degeaba d-nul Târnăcop i-a notat pe aceeaÅŸi filă de carte în 2005, după ce amândoi primiseră „toată puterea în cer ÅŸi pe pământ”, unul în Dealul Patriarhiei, iar celălalt în ograda din CernăuÅ£i. Se pare, însă, că între cei doi ÅŸi autorul penibilului volum sunt alte legături, ezoterice, de tip maestru-ucenic, în genul celei din care face parte un coleg de redacÅ£ie pe care l-a avut Târnăcop la „Pentru Patrie”, un alt ilustru anonim, Olimpian Ungherea, despre care de curând aflarăm că face parte dintr-o organizaÅ£ie ocultă care zice-se c-ar conduce lumea. Acesta, în calitate de mason (am aflat că este venerabilul Lojei MeÅŸterul Manole), declara la televiziunea bodegă: Avem ÅŸi episcopi masoni!

Olivian Pop-Bindiu a fost stareţul Mănăstirii „Izvorul-Miron” din Banat. A candidat în 1995 pentru postul de episcop al Caransebeşului, dar alegerile au fost câştigate de arhiereul Emilian Birdaş, fost episcop al Alba-Iuliei. El este preotul despre care controversatul Ioan Dimitrie Bica spune că l-a spovedit şi, auzind de patima ce-l stăpâneşte (homosexualitatea), l-a îndemnat să intre în mănăstire. Tot el l-a călugărit pe Bica, luându-l ca ucenic. Mai târziu, fiind îndepărtat de mitropolitul Nicolae Corneanu, a plecat din Banat şi s-a stabilit ca preot militar la centrul de reeducare din Găieşti, unde, timp de doi ani, a slujit ca ierarh, ceea ce reprezentanţii centrului eparhial Târgovişte susţin că n-au ştiut. E greu de crezut că Arhiepiscopia, care cunoaşte şi numărul lumânărilor care se vând într-o parohie de ţară, nu cunoştea activităţile de la Găieşti. Apoi, semnul de întrebare se accentuează dacă ne gândim că, deşi aceste lucruri au fost dezvăluite prin presă din aprilie 2006, Arhiepiscopia Târgoviştei a luat măsuri foarte târziu, invocând motive din cele mai penibile, cum că nu au consistoriu monahal (organul judecătoresc bisericesc competent în anchetarea unui călugăr) sau că Bindiu a adus o adeverinţă de la Cernăuţi conform căreia nu are legătură cu mişcarea.

Olivian Bindiu şi-a susţinut teza de doctorat în Drept Penal la Academia de Miliţie din Chişinău şi, în prezent, este conferenţiar în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Un alt membru al acestei mişcări este preotul Gheorghe Cristescu de la Lugoj, a cărui titulatură este Grigorie Cristescu Timişanul, fiind vicarul lui Olivian Bindiu. Interesant e aspectul că Gheorghe Cristescu este căsătorit, ceea ce în Biserica Ortodoxă nu i-ar permite o ascensiune în ierarhia superioară. Dar, cum ierarh este doar în paralel, oficial fiind preot la Jandarmeria din Lugoj, în paralel este şi călugăr, căsătorit fiind numai oficial şi numai acasă la el.

Lista poate continua cu nume cunoscute, atât din cler, cât şi din rândul laicilor. Şi prin presă s-au strecurat valahii de pretutindeni, unul dintre aceştia fiind recunoscut ca „jurnalist specializat în problemele religioase”, dar numele lui nu-l consemnez decât în paranteză (Domnu’ Bichir, ştim, dom’le, ştim… că să fi trecut un an jumate de când, la ceas de seară, îl sunai pe Bindiu, mărturisindu-i că, în urma unei discuţii cu un valah pravoslavnic, te-ai hotărât să te lepezi de grecul stilist care te-a “hirotonit” preot în ascuns, pentru a intra în rândurile pitpalacilor de pretutindeni. Nu, dom’le, n-ascultăm telefoanele, dar, când mai porţi asemenea conversaţii de mare taină, atenţie mare la cei care sunt în apropiere. Fii pe pace, şi noi, ca şi Teodosie, îţi promitem că păstrăm secretul…). Pentru cei care-şi amintesc că, la sfârşitul anului trecut, jurnalistul menţionat realiza un interviu cu Prea Fericitul şi un reportaj la Palatul Patriarhal am o întrebare: cine credeţi că l-a dus pe valahul stilist în reşedinţa din Deal? Vă răspund tot eu: Madam Vornicescu.

Cititi continuarea mai jos

Continue reading

COPILUL fetitei de 11 ani trebuia salvat – CIVIC MEDIA sustine demersul FEDERATIEI PRO-VITA


Cu privire la cazul fetei de 11 ani, insarcinata in 21 de saptamani in urma unui posibil incest si care a devenit subiect de disputa, inclusiv mediatica, pe marginea legalitatii unui avort la o varsta a sarcinii atat de avansata, organizatiile semnatare, care apara si promoveaza dreptul la viata al tuturor fiintelor umane incepand de la conceptie, emit urmatoarea

DECLARATIE DE PRESA

1. Legea romaneasca in vigoare pevede clar ca intreruperea cursului sarcinii, daca varsta sarcinii a depasit 14 saptamani, se poate face numai daca este necesara pentru a salva viata, sanatatea sau integritatea corporala a femeii insarcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlaturat altfel. Comisia medicala de la Iasi a stabilit, saptamana trecuta, ca nu este vorba despre o astfel de situatie.

In cazul in care decizia medicilor de la Iasi ramane valida, dar Comisia interministeriala intrunita in acest zile va decide, impotriva legii, ca interventia chirurgicala se poate totusi face, ne rezervam dreptul de a depune plangere penala impotriva medicului care va efectua interventia, pentru incalcarea art. 185 Cod Penal (Provocarea ilegala a avortului), impotriva factorilor de decizie din Comisie si a conducerii spitalului in care se va efectua interventia, pentru favorizarea infractiunii mentionate.

2. Organizatiile noastre considera ca in general orice avort provocat este un act profund imoral, intrucat intrerupe cursul unei vieti in dezvoltare. Cu atat mai mult sunt de condamnat presiunile pentru savarsirea unui avort ilegal in acest caz. La 21 de saptamani de sarcina, FATUL ESTE VIU.

Desi pretindem ca traim intr-o lume civilizata, ignoram faptul ca procedura avortului la o varsta a sarcinii atat de inaintata este deosebit de barbara si dureroasa pentru fat, al carui sistem nervos este deja suficient de dezvoltat incat sa simta interventia in urma careia este ucis.

3. Atragem atentia asupra cazului unui copil nascut in Marea Britanie, la 22 de saptamani de sarcina, asadar cu doua saptamâni înainte de limita legala de avort in aceasta tara. Copilul a supravietuit si acum se dezvolta perfect normal. De aceea, posibila “intrerupere a cursului sarcinii”, in cazul fetei din jud. Neamt ar trebui sa ridice suficiente probleme de etica si constiinta medicilor, in lumina angajamentelor pe care acestia le iau de a “apara viata”.

4. Suntem gata sa SPRIJINIM CONCRET FAMILIA mamei pentru rezolvarea problemei ridicate de viitorul copilului rezultat din acest incident nefericit. Semnatarii acestei scrisori se ofera ca, dupa nastere, sa preia, in conditiile legii, copilul, spre crestere si educare in centrele de plasament ale Asociatiei “Provita pentru Nascuti si Nenascuti”. De altfel, aici au mai fost adusi copii rezultati din viol si acestia sunt crescuti in conditii de confidentialitate deplina, iar dezvoltarea lor este fireasca si nu-i diferentiaza cu nimic de altii.

De asemenea, ne oferim sa sprijinim, prin consiliere de specialitate si sprijin moral, material si spiritual, mama si familia acesteia, pentru a depasi trauma suferita.

In acest fel intelegem sa raspundem reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), care insista pentru avortul ilegal in baza acestui argument al “poverii” pe care il reprezinta un copil pentru o mama atat de tanara. Oricum, sintagma “interesul superior al copilului” utilizata de reprezentantii ANPDC ca motivatie apare cel putin hilara, in conditiile in care Autoritatea insasi nu si-a facut datoria in acest caz, inclusiv prin neprotejarea identitatii minorei, care nu trebuia sa ajunga sa fie cunoscuta de presa.

In aceeasi ordine de idei, ne declaram stupoarea fata de atitudinea complet iresponsabila a ministrului Sanatatii, care si-a inceput conferinta de presa de miercuri legata de acest caz facand public numele minorei insarcinate!

5. Consideram oportuna propunerea Ministrului de dezbatere publica a legii avortului, insa ne opunem categoric oricarei relaxari a legii. Romania are deja una dintre cele mai liberale legislatii privind intreruperea de sarcina.

Dimpotriva, dezbaterea trebuie sa aduca in atentie aspecte total neglijate pana acum, precum acela al consecintelor fizice, intelectuale si afective, profund negative, ale avortului, asupra femeilor (sindromul post-avort) cat si asupra familiilor si societatii in ansamblu; inexistenta consilierii si informarii reale pre- si post-avort a femeii in criza de sarcina; sprijinirea in mod real de catre Stat a femeilor care sunt impinse la avort doar de consideratii economice etc. Ne exprimam disponibilitatea de participa activ la aceste dezbateri, impreuna cu toti factorii de raspundere din Romania.

Bucuresti, 26 iunie 2008

Organizatii semnatare:

FEDERATIA ORGANIZATIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMANIA (12 Asociatii si Fundatii)

Asociatia Pro Vita – Sf. Brancoveanu

Asociatia Pro Vita Constanta

Organizatii care sustin scrisoarea:

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Bucuresti

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Craiova

Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, Filiala Iasi

Asociatia pentru Cultura si Ortodoxie “Sfantul Daniil Sihastrul”

Asociatia Civic Media


ROMANIA se zbate doar pentru resursele energetice din Marea Neagra, nu si pentru INSULA SERPILOR


Cu privire la articolul “Ucraina face campanie agresiva, Romania asteapta decizia de la Haga”, publicat de cotidianul “Romania libera” pe data de 20 iunie 2008, semnat de dna Cristina Dobreanu, MAE face urmatoarele precizari:

1. Fata de mentiunea conform careia “Romania este din ce in ce mai discreta, iar oficialii autohtoni evita sa vorbeasca despre Insula serpilor de frica “sa nu afecteze mersul procesului””, subliniem ca MAE a raspuns intotdeauna prompt solicitarilor presei cu privire la procesul de la Haga. In acelasi timp, in conformitate cu regulile CIJ, in cadrul fazei scrise a procesului in care se afla in prezent procedurile, partile trebuie sa respecte cerinta de confidentialitate a oricaror elemente de argumentatie care au legatura cu procesul, inclusiv in ceea ce priveste argumentatia legata de eventualul rol pe care Insula serpilor il poate sau nu avea in realizarea de catre CIJ a delimitarii spatiilor maritime. Astfel, conform art. 53, alin. (2) al Regulamentului de procedura al CIJ, continutul actelor si documentelor depuse de parti are caracter confidential, pana la initierea fazei orale a procedurilor, cand Curtea poate decide sa le faca accesibile publicului. Potrivit practicii CIJ, cerinta confidentialitatii presupune ca partile trebuie sa dea dovada de retinere in conduita lor publica in faza scrisa a procedurilor cu privire la toate aspectele care tin de aceasta perioada procesuala.

Totusi, in cursul fazei scrise a procesului, mai ales in ultima parte a acesteia, partea romana a fost nevoita sa reactioneze public fata de mediatizarea excesiva de catre Ucraina a asa-ziselor masuri de “amenajare si dezvoltare” adoptate de statul vecin in legatura cu Insula serpilor. In mod legitim, presa romana a solicitat reactii si explicatii publice ale MAE fata de masurile anuntate public de Ucraina.

MAE roman a aratat intotdeauna, inclusiv public, ca masurile anuntate de Ucraina nu pot produce efecte juridice in contextul procesului de la Haga si a informat direct si constant Ucraina asupra acestei pozitii. In conformitate cu dreptul international, protestul fata de astfel de masuri este suficient pentru a bloca din punct de vedere juridic orice opozabilitate a efectelor acestora. Partea romana nu este in masura sa indice public argumentele care sustin pozitia conform careia masurile respective nu pot produce efecte juridice, tocmai datorita regulilor care stipuleaza caracterul confidential al fazei scrise. Expunerea publica de catre oficialii romani a acestor argumente (care demonstreaza solid, logic si clar absenta oricaror efecte juridice ale masurilor mentionate si care sunt dezvoltate in documentele scrise prezentate deja CIJ) ar echivala cu incalcarea de catre Romania a Regulamentului CIJ in acest sens si, in consecinta, cu afectarea intereselor Romaniei.

MAE roman considera ca fata de miza procesului de la Haga si obiectivele urmarite de Romania, sansele Romaniei pentru a obtine o solutionare corecta, in interesul sau, a diferendului cu Ucraina, au prioritate absoluta in acest stadiu al procedurilor. Ele necesita o conduita responsabila, in stricta conformitate cu regulile aplicabile. Orice conduita contrara – care ar putea incalca normele de solutionare dupa care actioneaza CIJ, inclusiv cele privind confidentialitatea – ar fi de natura sa afecteze interesele partii romane in fata CIJ. Argumentele juridice ale Romaniei vor fi insa facute publice in timpul pledoariilor din faza orala, din a doua parte a anului.

MAE subliniaza ca solutionarea definitiva a problemei delimitarii spatiilor marine va fi realizata de catre CIJ prin hotararea sa definitiva, obligatorie si executorie, ce va fi pronuntata in mai putin de un an. Modalitatea prin care Romania isi apara activ interesele si isi va realiza obiectivele sale legitime in diferendul cu Ucraina este in cadrul procedurii din fata CIJ. Aplicarea de catre CIJ a dreptului international este singura care ofera garantia respectarii intereselor Romaniei in acest litigiu, prin solutia echitabila pe care o va da CIJ.

2. Afirmatia conform careia “potrivit documentelor istorice existente, insula a fost mereu locuita, fiind folosita ca garnizoana, pe rand, de turci, rusi si chiar de romani in perioada interbelica” reprezinta preluarea unei teze ucrainene, care este eronata si nu corespunde realitatii istorice si nici caracteristicilor sale naturale. Pozitia constanta a Romaniei a�� bazata pe argumente incontestabile a�� a fost dintotdeauna aceea ca trasaturile naturale ale Insulei serpilor, unde nu a existat niciodata locuire umana propriu-zisa (prezenta temporara a unui numar mic de militari neputand echivala cu locuirea), o incadreaza in definitia prevazuta de alin. (3) al articolului 121 din Conventia privind dreptul marii din 1982, conform careia stancile care nu pot sustine locuirea umana sau viata economica proprie nu pot avea platou continental si zona economica exclusiva. Argumentele concrete ale Romaniei au fost transmise CIJ, ele avand in prezent statutul confidential men-tionat mai sus.

3. Afirmatia conform careia “Romania si Ucraina continua insa tratativele, in ciuda existentei pe rol a procesului si in ciuda campaniilor reciproce de defaimare” este, de asemenea, eronata. Nu se desfasoara in prezent nici un fel de negocieri pentru delimitarea spatiilor maritime intre Romania si Ucraina. Tocmai esecul celor 34 de runde de negocieri desfasurate intre 1998 si 2004, care (din cauza inflexibilitatii partii ucrainene) nu au dus la vreo apropiere a pozitiilor partilor, a determinat Romania sa sesizeze CIJ. CIJ, care este organul judiciar principal al ONU, reprezinta modalitatea cea mai avansata de solutionare a diferendelor internationale, care ofera perspectiva finalizarii intr-un interval de timp rezonabil si cert (ceea ce nu este cazul in ipoteza negocierilor), beneficiind totodata de garantia aplicarii corecte si echitabile a dreptului international de catre un corp de judecatori profesionisti si impartiali, cu o expertiza recunoscuta si de necontestat, bine consolidata in materie de delimitari maritime. In prezent, Romania considera ca CIJ este singura modalitate de rezolvare in interesul Romaniei a acestui diferend.

4. Nu in ultimul rand, afirmatia conform careia “specialistii ne-au explicat ca, in conditiile in care Insula serpilor este considerata habitat locuibil, ea intra in proprietatea Ucrainei” este, de asemenea, eronata. Asa-zisul caracter locuibil – pe care insa Insula serpilor nu il poseda si nu l-a avut niciodata – nu are nici o legatura cu apartenenta acestei formatiuni stancoase la un stat sau altul. In acelasi timp, Acordul Conex la Tratatul politic din 1997, incheiat prin schimb de scrisori ale ministrilor Afacerilor Externe din cele doua tari, a stabilit la art. 4 competenta CIJ doar pentru delimitarea spatiilor maritime mentionate, iar la art. 3 mentioneaza ca Insula serpilor apartine Ucrainei. Prin urmare, procesul de la Haga vizeaza exclusiv delimitarea platoului continental si a zonelor economice exclusive ale celor doua state in Marea Neagra, si nu apartenenta Insulei serpilor (aspect subliniat, de altfel, in mod corect de articolul “Petrolul din Marea Neagra, miza reala a Insulei serpilor”, publicat de “Romania libera” pe data de 19 iunie 2008).

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei

ESTE posibila o altfel de EUROPA?


Nouvelle Droite si “Europa popoarelor”

Odata cu „consumarea” (departe, vai!, de a fi un festin) aderarii noastre la Uniunea Europeana, masina de propaganda care fabrica sondaje aratand cote ale increderii in UE de-a dreptul halucinante a mai luat o pauza. Insa si acum e la fel de greu, ca si inainte de 1 ianuarie 2007, de spus cati romani inteleg cu adevarat ce inseamna Uniunea Europeana si mai ales cati stiu ca exista si alternative la aceasta, ori macar ca sunt structuri care se opun constructiei “europene”, asa cum o intelegem post-Maastricht.

Prin alte parti ale continentului – pe unde cetateanul isi trage sufletul dupa urcusul pe piramida lui Maslow si isi poate concentra atentia la mai mult decat hrana si factura la gaze – critica la adresa UE este fireasca, bine inchegata si cat se poate de diversa. Una dintre formele cele mai interesante este etnoregionalismul promovat de Noua Dreapta* care, fara a fi un concept strict indreptat impotriva Uniunii Europene, este totusi incompatibil cu aceasta prin ideea sa centrala: “Europa popoarelor”, antagonica cu proiectul federal european care se “coace” la Bruxelles. (* Simpla coincidenta de nume cu miscarea patriotica activa din 2000 in Romania; desi unele aspiratii sunt comune, „nou-dreptacii” romani sunt o miscare nationalista traditionala, pan-romaneasca si unionista. Deci, in continuare ne vom referi prin Noua Dreapta la curentul de gandire etno-regionalist.)

Nouvelle Droite – ce este si de unde vine

Nouvelle Droite (Noua Dreapta, ND) este un grup intelectual (think-tank) care isi propune sa adapteze mostenirea dreptei nationale, traditionale, la realitatile post-industriale europene si sa realizeze cadrul teoretic pentru constructia unei Noi Europe, alternativa la actuala structura comunitara.

ND este adversara implacabila a stangii marxiste, a dreptei burgheze si reactionare si in special a modernismului industrialo-liberalo-rationalist, vazut ca radacina a decadentei si crizei in care se zbate civilizatia vestica dupa Razboi. Nouvelle Droite propune [re]intoarcerea la valorile stravechi, la identitatea dinainte de metisajele spirituale si filosofice caracteristice epocilor moderna si post-moderna.

Respingand acuzele de „extremism de dreapta” ale unor critici, Nouvelle Droite afirma ca ideile lor transcend, de fapt, traditionala diviziune „stanga/dreapta” si incurajeaza dezbaterea libera de opinii printr-o „dubla critica – critica ideologica a stangii si critica metodologica a dreptei”. [1]

Scoala de gandire Nouvelle Droite a fost intemeiata in Franta, in 1968, odata cu fondarea Groupement de Recherche et d’Etude pour la Civilization Europeenne (Gruparea de Cercetare si Studiu pentru Civilizatia Europeana, GRECE) de catre Alain de Benoist, Jacques Bruyas si Jean Jacques Mourreau.

Inca de la aparitie, GRECE s-a afirmat ca “o scoala de gandire deschisa, fecunda si coerenta”. Temele abordate variau de la istorie, filozofie, sociologie, la stiinte politice, geopolitica si chiar arta. [2] GRECE se dorea, pentru tinerii nationalisti francezi, o alternativa viabila la esecul Jeune Nation [3] din 1958 si la infrangerea in alegerile din 1967 a Rassemblement Europeen de la Liberte (REL) [4].

ND s-a raspandit in anii ’80 in Europa, in special in Germania, Belgia si Italia, fiind imbratisata de un important numar de intelectuali de dreapta si de organizatii precum Armin Mohler si Thule Seminar in Germania, Pino Rauti si Movimento Sociale Italiano in Italia, Robert Steuckers, editorul Vouloir in Belgia, Michael Walker si publicatia The Scorpion in Anglia.

Liderul indiscutabil al Nouvelle Droite a fost si ramane filosoful si scriitorul Alain de Benoist, un critic acerb al liberalismului, al pietei libere dar si al egalitarismului.

De la identitatea civica la identitatea etnoregionala

„Pivotul” ideologic al ND este regionalismul etnic si cultural. Regiunea este inteleasa ca entitatea (unitatea) de baza pe care trebuie re-definita cetatenia.

Daca in secolul al XIX-lea regionalismul in politica era condamnat de cei mai multi contemporani ca fiind un concept regresiv, lucrurile s-au schimbat in ultimii 50-60 de ani. Regionalizarea este subiect de actualitate azi, mai ales dupa ce organismele UE au adoptat Carta Europeana a Autonomiei Locale şi Carta Comunitara a Regionalizarii, incurajand identitatile regionale in interiorul statelor nationale [5]. Regionalizarea este “rebeliunea” moderna fata de ideea natiunii unificate, ce a dominat a doua jumatate a secolului al XIX-lea si prima jumatate a veacului trecut.

Benoist si grupul sau incearca desprinderea de ideea natiunii-stat, vazuta ca perimata si in declin. Astfel, spun adeptii Noii Drepte, este deschisa calea criticarii Statului unitar, ca factor de limitare a democratiei, dezvoltarii si pluralismului. Ideologia etno-regionala inseamna “un raspuns total” la colonialismul cultural anglo-american si la republicanismul integrist.

“Europa preferabila” este pentru Nouvelle Droite o federatie de regiuni etno-culturale (asa-numita “Europa a popoarelor”), anti-liberala, conservatoare, laica, o alternativa la Europa maastrichtiana – organism ce serveste interesele imperialismului cultural si economic avand centrul nervos la Washington. “In timp ce Europa liberala se pleaca Statelor Unite, interesele unei Europe etno-regionale contrasteaza si diverg fata de cele ale SUA,” spune de Benoist. [6]

Spre exemplu, intentiile grupului Nouvelle Droite in legatura cu Franta fac desuet “Hexagonul” celei de A Cincea Republici; ba, mai mult, nu se potrivesc nici cu “natiunea-stat” a lui Jean-Marie Le Pen, seful nationalistilor traditionali. Asa incat, “Republica, una si indivizibila, va fi inlocuita cu o republica federala a francezilor, care va fi absorbita in federatia popoarelor europene” [7]. Federalizarea – in mod paradoxal – va servi chiar la conservarea identitatii franceze si – la nivel superior – a celei europene, cred de Benoist si sustinatorii sai.

Roberto Dainotto, profesor de cultura si civilizatie italiana la Universitatea Duke (SUA) sintetizeaza astfel demersul identitarilor europeni: “Noul regionalism reprezinta o metafora pentru vechea dorinta a unei identitati autentice, pe care nationalismul nu o mai poate reprezenta.” [8]

Noua Dreapta apreciaza ca doar o Europa etno-culturala poate pune bazele pentru o participare populara, depasind constrangerile liberale pe taram politic si economic, intrucat ea dezvolta, ca un anticorp, o “ideologie productivista alternativa impotriva individualismului burghez si a globalizarii liberale”. In ce priveste diversitatea etnica, aceasta poate exista doar in interiorul unei federatii de entitati europene, fara accesul non-europenilor si chiar al celor considerati a fi “europeni non-productivi” (vezi Lega Nord si etno-exclusivismul, mai jos).

Scheletul “Europei Popoarelor” este asigurat de multitudinea de grupuri etnice autentic europene. Regiunile Alsacia, Normandia, Catalunia, Bretania, Flandra, Padania, Tara Basca etc. vor alcatui cadrul identitar in care conceptele de cetatenie si democratie vor fi de- si re-construite.

„Nu” terorismului – de orice fel!

Noua Dreapta doreste Europa in afara dualismului “esti cu mine sau cu teroristii” in care neoconservatorismul american incearca sa imparta contemporaneitatea, avertizand ca violenta ascensiune a terorismului este o consecinta directa a politicii unor state. “Poporul american sufera in acest moment, fizic si fara sa inteleaga, consecintele politicii internationale detestabile dusa de zeci de ani de liderii sai”, avertiza Alain de Benoist intr-un interviu acordat imediat dupa 11 Septembrie 2001, cerand europenilor sa nu scoata ad manum propriam din foc castanele fierbinti ale altora:

“Nici o tara nu este ferita de terorism, […] dar fiecare tara a inteles foarte bine nevoia de a a sigura securitatea cetatenilor sai. Cel mai bun mod de a face aceasta este sa decida propriile politici in mod independent, sa-si conduca, daca e necesar, propriile razboaie, dar sa nu se implice in razboaiele altora. Pentru Europa, cel mai mare risc pe viitor este sa fie constransa, din cauza solidaritatii cu America, sa ia parte intr-o politica fragila de represalii care numai vor agrava situatia, iar Europa va suferi. Europenii trebuie evident sa fie fermi in lupta contra terorismului. Dar ei trebuie de asemenea sa aiba curajul sa spuna Statelor Unite, o natiune care a practicat constant, de zeci de ani, terorismul de stat, ca acum isi culeg fructele propriilor politici.” [9]

Un club “destul” de exclusivist…

Am vazut cine intra in aceasta „altfel de Europa”. Sa vedem cine NU are loc in ea.

Unul din adversarii vizati de Noua Dreapta este imigratia, in calea careia ridica bariere – insa nu birocratice ori manieriste, ci culturale. Cetatenia regionala va fi una de tip organic, nefortat, iar criteriul regionalist este utilizat ca o “poarta de intrare” in comunitate. Strainul nu ajunge sa fie expulzat in mod brutal, caci nu poate patrunde: pur si simplu, piedica din calea sa este de netrecut.

Noua Dreapta nu dezavueaza alte culturi si nu le respinge. Pur si simplu se impotriveste amestecului lor si asimilarii, “integrarii” fortate. Aceasta intrucat prima victima a imigratiei, ne explica de Benoist, ar fi imigrantul insusi, care isi vede identitatea distrusa si este asimilat intr-o cultura straina.

Spre exemplu, violentele revolte care au avut loc in 2005 in suburbiile franceze au fost nu atat spectaculoase cat predictibile, pentru Alain de Benoist. “Uimitor nu este ca aceste tulburari au loc, ci ca ele nu au avut loc mai demult”, spune filozoful francez intr-un interviu acordat in acele zile publicatiei Le Figaro. El nu se sfieste sa acuze toate guvernele Frantei, indiferent de culoare politica, pentru aceasta situatie:

“Si totusi, acest eveniment previzibil nu a fost prevazut de clasa politica, fie ea de stanga sau de dreapta, care a pus la cale o urbanizare salbatica si a tolerat timp de 20 de ani constituirea a peste 600 de ‘zone in afara legii’, cartiere-ghetto, populate aproape in intregime de imigranti, in care posta nu este distribuita, serviciile de urgenta, medicii si pompierii nu patrund, unde politia nu se aventureaza decit inarmata pina in dinti, cartiere transformate in tot atatea ‘contra-societati’ care nu mai cunosc decat legea junglei, economia subterana si traficul de toate felurile”.

Continue reading

LISTA LUI EMINESCU. Semnificaţiile unor opţiuni ale bibliotecarului la 119 ani de la moarte

In ciuda unor teorii marginale ale regimului ceausist in care Eminescu era prezentat drept un “poet romantic” si chiar “naiv”, textul de fata, preluat din cea mai recenta aparitie a revistei brasovene VEGHEA, demonstreaza religiozitatea si cunoasterea teologica a lui Mihai Eminescu, bibliotecarul si publicistul crestin. Totodata, studiul parintelui profesor univ. dr. Ovidiu MOCEANU se poate constitui in inca o dovada stiitifica pentru cei care nu se pot cura de boala anti-romanismului exprimata prin ura fata de Eminescu si inoculata cu abilitate in intelectualitatea retardata de Andrei Plesu si restul angajatilor Rompetrol-KazMunaiGas.

Există în istoria cărţii româneşti multe exemple de pasiune arzătoare pentru carte, dar niciunul nu întrece ardoarea şi constanta iubire a bibliofilului Eminescu. Bucuria celui care izbuteşte după îndelungi sacrificii şi căutări să găsească şi să cumpere o carte, să descopere un manuscris nu este egalată de nimic din valorile lumii acesteia. În cazul lui Eminescu putem vorbi de o adevărată mistică a cărţii, cu implicaţii deosebite în conduita şi condiţia poetului, prozatorului, intelectualului. De aceea, apare cu atât mai murdară campania de înlăturare a lui de la Biblioteca din Iaşi sub acuzaţia de neglijenţă, de însuşire a unor cărţi şi cu atât mai tristă scena vânzării în stradă a celor câteva cărţi adunate cu atâta trudă şi a modestului său mobilier, cum povesteşte Ion Păun Pincio1. Au rămas multe mărturii despre adevărata patimă a lui Eminescu pentru carte2, care se referă la fiecare din episoadele vieţii sale, fie ca sufleur la Teatrul Naţional (1868-1869), fie ca student la Viena ori bibliotecar la Iaşi. În faţa cărţii, ca bibliotecar, Eminescu simte o responsabilitate deosebită şi nu rămâne un simplu funcţionar nevoit să-şi câştige o pâine, ci are conduita unui (re)formator, năzuind să construiască o bibliotecă pe temelia vechilor cărţi, păstrătoare ale filonului autentic de spiritualitate şi cultură românească.

La 30 august 1874, M.Eminescu este numit bibliotecar al Bibliotecii Centrale din IaÅŸi prin decret domnesc, la propunerea lui T. Maiorescu, după ce depune jurământul în Aula Universităţii din IaÅŸi în faÅ£a rectorului Åžtefan Micle. De îndată, îşi îndreaptă atenÅ£ia spre fondul pentru completarea căruia cere aprobarea Ministerului Cultelor ÅŸi InstrucÅ£iunii Publice. La 15 octombrie 1874, propune achiziÅ£ionarea de la anticariatul din IaÅŸi a unor manuscrise ÅŸi tipărituri vechi, între care scrierile lui Dosoftei ÅŸi Divanul sau gâlceava înÅ£eleptului cu lumea…(1698). Teodor Nica, director în minister, aprobă solicitarea la 2 noiembrie, acelaÅŸi an (3).

ÃŽn răstimpul foarte scurt cât a fost bibliotecar (1874 – 1875), Eminescu a demonstrat consecvenţă în ceea ce ÅŸi-a propus ÅŸi, cu primul prilej, întocmeÅŸte o listă ÅŸi mai amplă de cărÅ£i vechi, motivând alegerea lor. Chiar dacă fondurile erau modeste, se putea realiza proiectul său de întemeiere a fondului de carte pe cartea veche: „… de dorit ca, în marginile restrânselor mijloace ce s-au încuviinÅ£at bibliotecei, să se adune această literatură an cu an, însă continuu ÅŸi sistematic4”. Erau cărÅ£i a căror valoare trece dincolo de aspectul material: „ImportanÅ£a scrierilor acestora nu se poate stabili teoretic ÅŸi de dinainte, ea se vede abia în curgerea vremei ÅŸi [se] schimbă după punctele de vedera cari predominează la studiul lor. Netăgăduită este însă valoarea lor stilistică ÅŸi lexicală. Stilistică, căci nu sunt scrise sub influinÅ£a limbelor moderne, cel puÅ£in nu a celei franceze, ÅŸi se găsesc în ele locuÅ£iuni cari încep a dispărea din limba de astăzi ÅŸi se înlocuiesc prin ÅŸabloane de fraze străine dezvoltărei de pân-acum a limbei noastre; lexicală, prin mulÅ£imea de cuvinte originale pe cari scriitorii bisericeÅŸti ÅŸi laici, siliÅ£i să recurgă la propii mijloace, le întrebuinÅ£ază în compunerile lor”.

Pentru a avea o reprezentare exactă a demersului bibliotecarului Eminescu, prezentăm mai jos adresa şi lista ”cărţilor şi manuscriptelor propuse”:

ROMÂNIA

BIBLIOTECA CENTRALÄ‚ DIN IAÅžI

Iaşi, în 6 martie 1875

N-o 14

Se propune întrebuinţarea unui rest de 185 lei n.

Domnule Ministru,

La adresa d-voastre N-o 1298, atingătoare de întrebuinţarea restului de 185 lei rămaşi în păstrarea mea, n-am putut răspunde îndată din următoarea cauză: Prin adresa mea N-o 1 v-am fost cerut ca acei bani să rămâie în păstrare-mi cu aceeaşi destinaţie, adică pentru a cumpăra cărţi sau manuscripte româneşti ce mi s-ar prezenta. Fiind însă că acestea nu mi se oferă decât pe rând şi după întâmplare de-aceea nu v-am putut da pân-acum un răspuns definitiv. Mai jos urmează lista celor oferite şi preţurile lor. Mai nainte însă îmi permit de-a face următoarele observări, care mi se par de trebuinţă în cestiunea de faţă.
Continue reading

Astazi Capitala, maine toata tara!? Analiza pre-electorala cu implicatii post-electorale

Campania pentru Capitala s-a incheiat.
Iliescu a castigat. Garnizoana sa a lucrat mai bine decat echipajul presedintelui Traian Basescu. Tehnologii sociale mai bune, ingeniozitate, determinare, un plan tactic mai bine pus la punct, o presa alimentata consistent, gaselnita anti-sistem, sunt doar cateva dintre elementele care au adus castigul taberei „batranului edecar”, Ion Iliescu.

Civic Media este in masura, acum, sa dea publicitatii date una dintre sintezele care ne-au parvenit, material realizat din cate se pare la inceputul campaniei electorale. Probabil si alte grupuri din zona presei sau din spatiul politic au avut la dispozitie astfel de date. Este cert ca unii au stiu sa fructifice mai bine decat altii astfel de informatii si observatii. Cei care au pierdut ori habar nu au avut de astfel de analize ori au fost lasati intentionat sa-si franga gatul. Civic Media nu a dat publicitatii materialul in momentul cand a fost receptionat, desi tentatia a fost mare, tocmai pentru a nu interfera in beneficiul uneia sau alteia dintre tabere. Ca jurnalisti, credem ca astazi analiza poate fi scoasa acum la iveala, mai ales ca majoritatea datelor s-au confirmat.

Comentarii si observatii pre-electorale

Campania electorala pentru locale a inceput bizar si continua in aceeasi cheie – oferind credibilitate crescuta scenariilor blatului. Mai mult de jumatate din campanie s-a consumat si se vede deja ca este una din cele mai slabe campanii. Nicio campanie nu decoleaza, iar la Bucuresti, se vede acest lucru cel mai bine.

Nu numai din punct de vedere al dezbaterii, al proiectelor – colectii de clisee ideologice – dar si al materialelor de campanie si al dezbaterile de la televiziuni. Intreaga campanie electorala pare a fi din partea tuturor partidelor un joc de convingere mediocru bazat pe imagine in care nu exista practic proiecte si solutii.

Fata de campania din 2004 cand se inregistrau ratinguri uriase la intalnirile candidatilor cu oarecare cotatie, acum, abia se atinge un punct de rating. Nu exista teme generate de PD-L. Singurul generator de tema – la debutul campaniei a fost Sorin Oprescu. Vladimir Pasti, si restul echipei (mai mult sau mai putin camuflate) din spatele lui Oprescu, a lucrat mult mai bine tactic inca de la inceputul campaniei, mergand pe pozitionarea antisistem. Acum insa stagneaza si se simte lipsa de idei noi.

In general campania PD-L in Bucuresti este slaba, anemica, lipsita de creativitate si neconvingatoare. Outdoor-ul este o colectie de mostre care mai de care mai neinspirate. Cel mai bine se vede in campania de acum ca legendele despre cei care l-au “facut” mare pe Traian Basescu – asa zisii „publicitari de talent”, sunt apa de ploaie. In realitate doar Basescu i-a facut pe ei si nu invers, asa cum se tot laudau dupa campania din 2004. Campania PDL-ului da senzatia pe care o lasa o trupa care dupa ce scoate 3-4 albume bune da rasol si nu o mai baga nimeni in seama: absolut niciun fel de inventivitate si creativitate iar dominanta este total insipida. Este un regres clar in materie de profesionalism si creativitate fata de campaniile anterioare.

Incercarea de a-l „vinde” pe Vasile Blaga, pe aceeasi formula de campanie ca si in cazul lui Traian Basescu este o prostie deoarece – imagologic – cele doua personaje nu au nici o legatura. Programul lui Blaga nu e atat de prost pe cat este neincrederea cetatenilor ca se va pune in practica. „Mostenirea Videanu”, atarna greu.

Liderii lansati in campanie nu numai ca nu stiu sa vinda si nu stiu sa convinga dar contactul cu oamenii, care este cel mai important factor, lipseste flagrant. Nu exista o reactie prompta la ceea ce fac ceilalti si nici buna informare si contra-reactie.

In campania de acum, care merge pe tipologia minimei implicari, publicitatea electorala in schimb are efecte semnificative. Alegerile din Bucuresti pot fi determinate nu atat de mesaj cat de publicitate, de „medium”. Ultimele doua saptamani vor fi cele mai importante pentru campanie. Atunci ar fi momentul, punctul de torsiune, de unde ar trebui sa se traga cel mai tare.

Bucurestenii vor vota la aceste alegeri locale ca si cum ar fi parlamentare ori prezidentiale si este posibil ca energia negativa sa rabufneasca in ziua votului. Nemultumirea, comenteaza sociologii, nu se converteste automat in prezenta la urne, ci si in absenteism, si poate avea o covarsitoare influenta asupra voturilor exprimate.

Dezinformare, sondaje si schema victimizarii

Seriile de sondaje care se bat cap in cap, aparute pana acum, sunt lansate „la deruta” pe metodologia clasica a dezinformarii gri.

Gallup, realizat la 30 aprilie, comandat de PNL, da urmatoarea ordine:

“Vasile Blaga – 29 la suta, Sorin Oprescu – 26 la suta, Ludovic Orban – 18 la suta ÅŸi Cristian Diaconescu – 10 la suta.”

CSOP, realizat la 24 aprilie, comandat de PD-L, are aceeasi ordine, alte procente:

“Vasile Blaga aproape 39 la suta, Sorin Oprescu aproximativ 28 de procente, Ludovic Orban 14 procente ÅŸi Cristian Diaconescu are 12 procente.”

A doua serie de sondaje apare in Gardianul:

“Sorin Oprescu 32-33%, Vasile Blaga si Ludovic Orban 19-20%, Cristian Diaconescu 12%”.

Aceleasi sondaj apare si pe surse, cu mici diferente de procente:

“Sorin Oprescu – 31%, Vasile Blaga – 24%, Ludovic Orban – 21%, Cristian Diaconescu – 11%”.

Cu privire la a doua serie de sondaje, sunt de notat „previziunile” lui Vanghelie, de dinaintea Campaniei: “Sorin Oprescu nu ia mai mult de 10 % […] ÅŸi nu o sa ajunga niciodata in turul II.”
Vanghelie insa a obtinut al doilea mandat de primar exact pe „formula” de acum a lui Oprescu: ca independent.

Schema aruncarii in lupta a unui “independent” a fost cea mai buna tactica a PSD-ului. PSD-ul este un produs complet lipsit de interes pentru bucuresteni. Persoana lui Oprescu este insa altceva. Oprescu s-a lansat politic, cu ani in urma, prin exploatarea compasiunii bucurestenilor fata de Corneliu Coposu, muribund. Tanarul doctor care media contactul cu presa, concentrata zi de zi pe agonia Seniorului, a capatat notorietate si asupra sa s-a rasfrant o parte din compasiunea si simpatia presei si a cetatenilor Capitalei.

Oprescu „s-a nascut” politic si a fost „capacitat” de Ion Iliescu prin „utilizarea” unei victime a sistemului comunist. Tehnica culegerii unui profit electoral prin exploatarea simpatiei de care beneficiaza de regula victimele se poate utiliza si acum cu succes.

Tabloul general

Blaga este sub partid.

Oprescu stagneaza.

Cifrele care conteaza marcheaza o diferenta care se va mentine si la turul doi, daca linia campaniei se va mentina in limitele de pana acum:

Sorin Oprescu – 35-37 %

Vasile Blaga – 28-30 %

Cu o mobilizare puternica, chiar in conditii de prezenta la vot scazuta, Blaga poate iesi insa castigator, in turul doi.

Daca va creste prezenta la vot iese Oprescu.

Daca Oprescu este „lipit” de partid si de Ion Iliescu, pierde cel putin 10 la suta.

Din datele preliminare culese pana acum rezulta ca peste 73 la suta din electorii pesedisti ar vota azi cu Oprescu, in pofida asa zisei sale desprinderi de PSD. Acesta mai poate lua si 15 la suta dintre voturile electorilor PD-L si PNL. Votantii fostului PRM – partid care a disparut dar care avea totusi un numar de votanti in Capitala, se vor deplasa si ei tot catre Oprescu, vazut drept favoritul lui Iliescu. Deasemenea sustinatorii UDMR – cateva mii bune, in Bucuresti, se estimeaza ca vor merge pe orice varianta opozabila lui Basescu.

Blaga nu este „lipit” de partid suficient. Daca isi face un „lifting” de mesaj ar castiga cateva procente importante. Accentul ar trebui sa fie pus pe trasaturile sale de baza, pe caracterul educatiei si profesiei sale de tip militar. Intrarea sa in „meciuri de gargara” cu Oprescu – unde acesta are alonja, este neproductiva. PD-L nu a punctat mai deloc iar fara Negoita „cel mai performant primar al PD-L” campania lor ar fi complet golita de continut.

Deficiente generale

* mesajul nu are consistenta;

* legatura intre prezentare si mesaj este fara substanta;

* originalitate – precara;

* pozitionare – proasta;

* target-ul pe felii demografice (varste) si categorii nu este clar

Stim sigur astazi ca scorul cel mai mare in aceste sondaje il are Sorin Oprescu. Oprescu sosea in campanie ca personajul cu cea mai mare notorietate si profilul cel mai consistent, iar ceea ce sociologii/psihologii numesc “exposure effect” , care face oamenii sa prefere produsele sau candidatii cunoscuti, i-a oferit un un start de debut consistent. In conditii normale insa asta nu l-ar fi transformat nici macar in favorit.

Ca si Basescu la prezidentiale, Oprescu a beneficiat de „strategia victimei”, si de stereotipul „singur impotriva tuturor”. Ca si in 2004, Biroul electoral a performat negativ jucand rolul „sistemului rau”, ceea ce i-a oferit „independentului” un bonus emotional capabil sa genereze o intentie de vot – pe specificul sustinerii victimei. Oprescu a avut in plus o expunere media uriasa, de care niciunul din contracandidati nu a beneficiat (datele de audienta arata acumularea a cateva mii de puncte) intr-un moment cheie al campaniei.

Pe de alta parte, neavand echipa, respectiv „alternative speakers” care sa dea replica si sa vorbeasca pentru el, mesajul sau ajunge deja la punctul de saturatie. “Vorbitorii supleanti” sunt utili fie si pentru ca personajul principal nu poate fi fizic sau nu este indicat sa fie prezent in toate locurile unde isi poate plasa mesajul sau raspunde la atacuri. Pentru Oprescu functia de „vorbitori supleanti” a fost jucata de personaje populare deja din mass-media.

Resursele de crestere ale lui Oprescu sunt inexistente insa reteaua din presa a „alternative speakers” va suplini platitudinea sa ca personaj. Oprescu va incepe sa scada, mai ales daca va fi talonat sustinut de campania contracandidatilor. Expunerea media si potentialul creativ vor juca un rol cheie.

Orban duce o campanie creativa adaptata ceva mai bine profilului bucuresteanului, fata de Blaga, care duce o campania absolut terna. Orban a cazut la mijlocul unor negocieri intre Bogdan Olteanu si grupul Iliescu din PSD. Expunerea sa este sistematic sabotata. In cazul lui Blaga mesajul PD-L pare deja epuizat.

Se cunosc, nu doar in mediile politice, aspecte negative care greveaza campania PD-L, au loc defectari in echipa lui Blaga, exista un scandal mocnit in interiorul PD-L, tinut prost sub capac, se comenteaza public „talpile” care i se pun lui Negoita de catre alti lideri din partid, iar impresia generala este de inadecvare a grupului de campanie al lui Blaga la realitatile Capitalei. Lui Blaga i se pregateste deja profilul de mare invins al campaniei electorale.

Blaga pare singur si se pare ca “i se pregateste ceva”, ce va culmina prin deturnarea puterii din partidul pe care l-a construit, de catre grupul Stolojan, se comenteaza in medii politice si de presa. Sorin Oprescu nu este doar candidatul lui Ion Iliescu, ci si al unui grup destul de bine conspirat de cadre iesite din sistem. Acestea sunt pe de o parte nemultumite de „tinerii” neprofesionisti pe care si i-a strans in jur Traian Basescu dar si de unele accente nu tocmai “nationale” ale acestuia.

Exista indicii ca Ion Iliescu nu este la randul sau bine vazut de aceasta grupare care spera ca Oprescu il va dezechilibra si pe Iliescu – ba chiar ca ar putea intra in coliziune cu tabara „veteranilor” pe care isi intemeieaza structura de cadre fostul presedinte.

PSD are acum o identitate confuza, care nu atrage entuziasmul nimanui, este minat de clivaje si lipsa de coordonare iar vria neincrederii in PSD se accentueaza. Se adauga incapacitatea evidenta de a adauga pe acest fundament in curs de surpare noi procente care sa aduca PSD la guvernare. PSD este lipsit de puterea a lua initiativa, de priza si de elemente de oferta cu impact. Intr-o campanie electorala serioasa PSD ar fi mancat de viu. Au ales pozitia non combat – cu un Diaconescu plasat intr-o pozitie inferioara – alt gen de exploatare a „schemei victimei”.

Oprescu iese perfect din acest cerc si va fi un avantaj strategic major al liniei Iliescu.

Situatia la nivel national

Continue reading

ILIESCU judecat pentru mortii din 13-15 iunie! Marturia inedita a unui “observator” cu misiune

VENITI AZI IN PIATA UNIVERSITATII, LA ORA 14.00, PENTRU A COMEMORA VICTIMELE MINERIADEI SI A INALTA O CRUCE IN MEMORIA ACESTORA

Oameni bătuÅ£i cu sălbăticie, impuÅŸcati, legaÅ£i in lanÅ£uri, omorâţi în bătaie – cu răngi, topoare, lanÅ£uri de fier, ciomege; oameni morÅ£i, cu feÅ£ele arse cu acid, ca să nu fie identificaÅ£i; oameni dispăruÅ£i, care nu au mai fost găsiÅ£i niciodată – elevi, studenÅ£i, tineri.

TAB-uri, mitraliere, elicoptere, scutieri, armata, focuri de armă asupra populaÅ£iei, incendii, crime, jafuri, violuri, devastări, arestări arbitrare ÅŸi fără mandat la sfârÅŸit de mileniu II – nu este Irakul asediat, este BucureÅŸti, capitala unei Românii care incetase de a mai fi un stat pe harta Europei.

Războiul civil din 13-15 iunie 1990 a avut 2 faze:

1. represiunea din 13 iunie – in care forÅ£a combatantă era alcătuită din instituÅ£iile statului: armata, poliÅ£ie, securitate, paraÅŸutiÅŸti, feseniÅŸti, etc.

2. mineriada, care a suprimat instituţiile Statului Român, atentând la siguranta naţională, şi transferând puterea unor grupuri paramilitare de civili inarmaţi (poliţişti, securişti, mineri, activişti FSN, delincvenţi de drept comun) lipsite de orice legalitate; a fost pusa in pericol insăşi existenţa Statului Român.

O astfel de situaţie, a unei comunităţi umane lăsate total in voia forţelor paramilitare, s-a mai întâmplat în timpul Războiului din Transnistria.

Peste 1300 de oameni au fost arestaţi abuziv din case, de pe stradă, fără mandat, de către persoane civile substituite forţelor legale de ordine, şi ţinute în cele mai inumane condiţii, in lagărele de la Măgurele şi Băneasa.

Crematoriul “CenuÅŸa” a funcÅ£ionat toată noaptea de 13 spre 14 iunie.

La Cimitirul StrăuleÅŸti II, au fost inhumaÅ£i 128 de morÅ£i, unii având pe cruce inscripÅ£ia “neidentificat-iunie ‘90”, conform surselor din “România Liberă”.

Dr. D.G., medic la Spitalul Municipal din BUCUREÅžTI, adaugă sute de oameni trataÅ£i sau operaÅ£i de grave traumatisme la “SecÅ£ia de Neurochirurgie” a Spitalului nr. 9 din BucureÅŸti, din care 60 au murit in câteva luni.

Peste 1300 de arestaţi, 746 de răniţi. Oficial, au existat 7 morţi.
Neoficial, deocamdată, 188 de morţi din zilele 13-15 iunie 1990.

Adevărul nu-l ştim nici in ziua de azi!

Morţii din 13-15 iunie s-au adăugat unui lung şir, din păcate neterminat nici in decembrie 1989, nici atunci, de jertfe ce par fără sfârşit, pentru o libertate ce pare a fi refuzată veşnic României.

Consideram că vinovaţi de toate aceste crime, precum şi de instigare şi complicitate, sunt:

– Ion Iliescu ÅŸi Petre Roman (pe atunci preÅŸedintele, respectiv primul ministru al României) împreună cu membrii Guvernului ÅŸi administratiei FSN implicaÅ£i în represiuni (miniÅŸtrii de interne, armată, transporturi, prefecÅ£i, primari, etc.)

– PreÅŸedinÅ£ii ÅŸi persoanele din conducerea Televiziunii Române, a Radiodifuziunii Române, a ziarelor Azi, Adevărul, DimineaÅ£a – pentru instigarea la violenta si razboi civil, dezinformarea ÅŸi manipularea opiniei publice

– Conducerea IMGB, a ministerului Minelor, a minelor din bazinele miniere implicate în represiune, a regionalelor CFR ÅŸi a tuturor celor implicaÅ£i în instigarea ÅŸi transportarea miilor de mineri ÅŸi muncitori la BucureÅŸti.

“Vreau să mulÅ£umesc pentru spiritul organizat în care v-aÅ£i prezentat, în care aÅ£i acÅ£ionat, să multumesc conducătorilor dumneavoastră, inginerului Cozma ÅŸi celorlalÅ£i lideri sindicali care au fost in fruntea dumneavoastră, alături de noi, care ne-au ajutat in aceste zile. Deci vă mulÅ£umesc tuturor pentru tot ce aÅ£i făcut în aceste zile.” – citat din discursul Å£inut la Complexul Expozitional, la 15 iunie 1990, prin care preÅŸedintele de atunci al României, Ion Iliescu, a mulÅ£umit minerilor pentru tot ce au făcut la BucureÅŸti în zilele de 14-15 iunie 1990.

Ion Iliescu a mulţumit unor români pentru că au omorât, torturat, bătut, jefuit şi retinut ilegal alţi români, cu aportul direct al organelor de stat. Ion Iliescu si administratia FSN au însângerat România, au umilit-o, i-au întunecat viitorul, i-au ucis speranţa şi i-au întemniţat libertatea.

Vinovatii trebuie sa plateasca.

Civic Net – Piata Universitatii

Asociatia Victimelor Mineriadelor

Seniorii Ligii Studentilor

Grupul Independent pentru Democratie

Asociatia Civic Media

* * *

ADEVARUL IESE LA IVEALA

Publicam mai jos o Nota speciala remisa de un observator neutru al evenimentelor. Mentionam ca relatarea acestuia se suprapune cu alte marturii din noaptea de 13-15 iunie 1990, fapte traite si de cativa membri ai Civic Media. Datele au fost oferite Parchetului in repetate randuri si se afla la Dosarul Mineriadei, nesolutionat de 18 ani.

“Doresc sa vorbesc pe scurt despre cateva detalii legate de evenimentele din noaptea de 13-14 iunie,tarziu in noapte; nu voi relata decat ceea ce am trait personal si in mod direct si nimic din ceea ce am auzit sau citit in anii ce-au urmat.

Despre evenimentele din timpul zilei – la care am participat – nu as avea nimic de zis fata de ceea ce se stie deja la ora actuala.

Noaptea, mult dincolo de ora 00.00. Piata Universitatii este aproape pustie; zgomotele vin dinspre DGP si Ministerul de Interne; se trage la diverse intervale de timp, rafale prelungi de cate 30 de cartuse. Pe Magheru din cand in cand se desfasoara niste miscari interesante de oameni – unii pleaca,altii vin; pe la ora 00.35 a.m. un grup organizat soseste imbarcat intr-un autobuz cu numarul de inmatriculare 31 B 2433.

Mai tarziu aveam sa aflu ca era un grup de “arme intrunite” aflat sub comanda directa a lui Gelu Voican Voiculescu,cu barba rasa. Grupul se indreapta spre Piata Universitatii facand schimb cu aceia care veneau de acolo – acestia toti aveau un fel de fulare/esarfe albe sau deschise la culoare. In Piata, dinspre Casa Armatei se apropie incet un sir de TAB-uri pe langa care se afla militari; din cand in cand, din spatele TAB-urilor cineva trage cu pistolul-mitraliera; probabil ca trage razant pe deasupra capetelor noastre ca altminteri ne-ar macelari,- de altfel, grupul din camionul mentionat s-a dus in primele randuri ale manifestatiei,reprezentand cei mai energici dintre “manifestanti”,- doar nu era sa-i impuste tocmai pe acestia…!?

Si cu toate astea, aparent inexplicabil si cu o precizie matematica aproape,la fiecare rafala de mitraliera cad cate patru-cinci persoane, lovite “chirurgical” de cate un glonte in cap sau in gat. Un ARO de culoare albastru metalizat apare de fiecare data si ridica cadavrele pe care le duce undeva in apropiere, caci se intoarce foarte repede (mai tarziu aveam sa aflu ca peste 1200 de cadre MI,in dimineata zilei de 13 iunie 1990 parasisera brusc Piata Universitatii – care in acel moment nici nu era supus vreunui “atac” serios din partea manifestantilor – stand ascunse in cadrul constructiei subterane/parcari aflate pe sub Piata si ale carei porti de acces sunt prin spatele Teatrului National) – este posibil ca niciunul din cadavre sa nu fi ajuns la Coltea ci pe undeva prin spatele Teatrului National…

Imi pare rau ca nu mai tin minte numarul de inmatriculare al acestui ARO albastru,- cred ca nici nu avea numar dar nu-mi amintesc bine acest amanunt… In doar cateva minute au fost impuscate 12 persoane sub ochii mei; am participat direct la cararea cadavrelor si incarcarea lor in masina mentionata. Mentionez ca printre aceste cadavre se afla si acela al unui copil de vreo 10-11 ani cred, – care a fost impuscat in cap; in acel moment se afla pe mijlocul strazii, cam in dreptul Casei Sutu, mult dincolo de rondul de flori. L-am apucat de piciorul drept in timp ce alti trei sau patru oameni l-au apucat de celalalt picior si de subrate. Unul dintre acestia a verificat starea baiatului si a confirmat ca este mort. Am auzit in anii urmatori despre mama unui baiat cam de varsta aceluia,- ca s-ar fi adresat MI pentru lamuriri privind acest disparut iar reprezentantii MI au sustinut ca “este fugit in strainatate”…Ei bine,nu era fugit nicaeri; a fost impuscat in cap in noaptea de 13 spre 14 iunie in vreme ce statea la distanta mare de locul confruntarilor,privind numai la evenimentele care se desfasurau la 5-6 sute de metri de el; glontele tras din relativa apropiere i-a perforat cutia craniana de la un capat la celalalt ucigandu-l instantaneu. Cel care a tras se afla in foisorul cladirii aflate vis-a-vis de Libraria Eminescu; era un lunetist inarmat cu o PSL de 7,62 mm,care pe fondul zgomotului facut de catre cel care tragea razant cu mitraliera, isi alegea victimele si le impusca precis in cap sau in gat. Am vazut doar un singur caz de persoana care a fost impuscata in picior, dar aceasta s-a datorat faptului ca glontele din cel impuscat in gat a iesit din acesta ricosand in piciorul unei persoane aflate in apropiere.

Pana la orele 3,30 – 4,00 a.m. in zona Pietei Universitatii s-a tras intermitent, in perioada de tragere, lunetistii facand noi si noi victime. Personal,am numarat in total vreo 53 dar nu pot fi sigur, ma bizui pe Dvs.ca veti reusi cu timpul sa strangeti date mult mai certe si mai precise…

Catre ora 02,00 a.m.,in Piata am lasat un om care sa tina situatia sub observatie si m-am deplasat catre TVR,- aici fusese stins curentul electric in intreg cartierul si in intunericul adanc se tragea in oamenii aflati in apropierea televiziunii; cadavrele erau imediat ridicate de militari – era vorba de niste militari cu varste de 35-40 de ani… Mentionez ca in zona TVR s-au realizat niste omoruri oribile, multe dintre acestea fiind savarsite cu baioneta de la arma nu prin impuscare. Am luat legatura cu oamenii care asistasera la evenimentele ce au precedat sosirea mea in zona TVR (pe la 02.15 a.m.) si am aflat amanunte infioratoare… Catre ora 03.00 am luat legatura cu un observator venit din zona Piata Victoriei,- acesta mi-a relatat ca, la un moment dat se incercase o manifestatie in fata sediului Guvernului dar din sediul acestuia s-a tras in plin in grupul mic de manifestanti care avusese aceasta initiativa, fiind ucise cinci persoane – cadavrele acestora au fost imediat ridicate de catre un ARO al Politiei.

Vazand ca la TVR nenorocirea s-a terminat si deja militarii strangeau cadavrele si spalau zona de sange,am luat decizia de a ne intoarce in Piata Universitatii; am fost avertizati pe drum ca nu mai putem intra in Piata ci trebuie sa mergem mai departe pe Bd. Republicii, dincolo de Piata Rosetti.

Cand am ajuns acolo am constatat ca manifestantii erau putini si imprastiati pe o arie mare, grupurile de “manifestanti agresivi” se retrasesera in autobuzele cu care fusesera aduse iar din partea militarilor domnea o liniste ciudata; brusc,masinile blindate si militarii s-au retras ordonat si in liniste lasand liber intreg centrul Bucurestiului si deci m-am putut intoarce rapid in Piata Universitatii sa arunc o privire: pustiu,cioburi peste tot, epave de masini arse, nici urma de vreun militar.

Am fost atunci anuntati sa parasim imediat centrul Bucurestiului deoarece se apropie un grav pericol; nu am stiut despre ce este vorba dar ne-am conformat si am plecat imediat din centru; sa fi fost cam ora 04.15 – 04.20 a.m. Asa cum am fost sfatuit, am stat departe de centrul orasului in zilele urmatoare; nu stiu nimic din ceea ce s-a petrecut in acele zile, decat din presa de mai tarziu si din povestirile altora. Personal n-am vazut nici macar un singur miner. Si nu regret asta…”