Pericolele homosexualitatii – Avertizare prin conferinta publica

Asociatia Ziaristilor si Editorilor Crestini a sustinut, vineri, 23 mai, conferinta-avertizare publica “Pericolele homosexualitatii – agresiunea asupra familiei, moralei si ordinii publice”.

Conferinta s-a desfasurat la sediului revistei “Actualitatea romaneasca”, din str Justitiei nr 54, etj 3, cladirea Ascensorul, langa Sfanta Manastire Antim, si a fost organizata impreuna cu Asociatia Provita, Asociatia Christiana, Alianta Familiilor din Romania si Grupul de Reflexie pentru Protectia Familiei, cu binecuvantarea Bisericii.

Prof Dr Pavel Chirila din partea Asociatiei Christiana si a Grupului de Reflexie pentru Protectia Familiei a prezentat lucrarea “Bolile homosexualilor” – Aspecte medicale si teologice.

Asociatia Provita a prezentat stadiul contestatiei depuse in instanta in vederea suspendarii Marsului homosexualilor, programat pentru sambata aceasta si prin care este sfidata ordinea publica si morala romaneasca.

Reprezentanti ai Asociatiei Ziaristilor si Editorilor Crestini (AZEC) au prezentat formele de manipulare media si agresiunile publice de tip homosexual in special la adresa copiilor.

Alianta Familiilor a prezentat un punct de vedere despre necesitatea intaririi Codului Familiei.

Reprezentanti ai celor trei mari religii monoteiste si-au prezentat punctele de vedere.

A fost emis un avertisment public la adresa autoritatilor locale si ale statului.

www.homosexualitate.ro/

www.editurachristiana.ro/

www.paliativecare.ro/

www.provitabucuresti.ro/

www.protejarea-familiei.com/

www.rostonline.org/blog/claudiu/2008/03/azec-i-ales-noua-conducere.html

PROBLEMA HOMOSEXUALITÄ‚Å¢II

ASPECTE MEDICALE ÅžI TEOLOGICE

I

Volumul Bolile homosexualilor. Un documentar medical la zi (2005), deÅŸi se prezintă ca un excurs riguros ÅŸtiinÅ£ific, poate fi considerat un pandant al seriei intitulate „Teologia sexualităţii”*, prin care Editura Christiana din BucureÅŸti ÅŸi-a propus să răspundă, din punct de vedere creÅŸtin, tot mai numeroaselor provocări insidioase ale unei contemporaneităţi „ieÅŸite din fire” ÅŸi fascinate luciferic de propria-i perversitate. Sexualitatea joacă un rol aparte în criza generală a umanului, tinzând să devină marea obsesie a mentalităţii post-moderne, atât ca exces hedonic pe linia unui „firesc” rău valorizat, cât ÅŸi ca aventură deviantă sau tentaÅ£ie a „nefirescului”, legitimată formal prin sofismele unei libertăţi confundate ideologic cu „descreierisirea”… sans frontières.

Triplului „S.O.S. teologic” din ultimii ani, însumând perspectiva unui credincios laic (subsemnatul), cea a unui preot de mir (Părintele Marc-Antoine) şi cea a unui monah ortodox (Fratele Daniel de la Tarcău), i se adaugă acum un „S.O.S. medical”, închegat prin strădania D-nei Dr. Genoveva Tudor şi axat pe cea mai ofensivă formă de deviaţie sexuală a momentului, în jurul căreia s-au purtat dezbateri aprinse în ultimii ani, de la cele legate de legiferarea dezincriminatorie şi până la cele suscitate de un recent marş al respectivei „minorităţi” pe străzile Bucureştiului (premieră absolută la meridian românesc, de un disperat exibiţionism compensatoriu). Dacă din punct de vedere juridic s-a ajuns, mai ales sub presiunea unor factori externi, la o formă de compromis tolerant, ba chiar la o senină indiferenţă, punctul de vedere teologic şi cel medical converg – cum se vede şi din această carte – într-un avertisment plin de îngrijorare cu privire la multiplele şi gravele consecinţe de ordin psiho-moral şi bio-social ale practicilor homosexuale.

După ce s-au străduit îndelung să obÅ£ină toleranÅ£a noastră, a heterosexualilor „retrograzi”, homosexualii din România, îndeosebi prin liderii lor, par să ne pretindă acum ÅŸi complicitatea efectivă. Ei nu par deloc mulÅ£umiÅ£i doar cu drepturile protectoare, ci ambiÅ£ionează ca perversiunea lor să fie asimilată normalităţii – ÅŸi nu numai de către „societatea civilă”, ci chiar ÅŸi de către comunitatea… eclezială!** Or, această pretenÅ£ie reprezintă un fel de „perversiune a perversiunii”, în faÅ£a căreia, dincolo de morala curentă, nici teologia ÅŸi nici medicina nu pot răspunde decât cu (re)afirmarea pură ÅŸi simplă a propriilor lor temeiuri: lupta împotriva păcatului ÅŸi lupta împotriva bolii.

Documentarul medical „la zi”, cuprins selectiv în acest mic volum, arată cu prisosinţă, obiectiv şi statistic, că homosexualitatea nu este doar o boală în sine, de natură psiho-socio-educaţională***, ci atrage în mod fatal după ea numeroase alte boli şi perversiuni, ce primejduiesc pe termen lung nu doar sănătatea unor indivizi izolaţi, ci şi pe aceea a întregului corp social. Aşa cum sunt mai permeabili la anumite boli şi se fac transmiţători predilecţi ai acestora, tot aşa devin mai receptivi şi la alte forme de perversiune, pe care le asociază homosexualităţii şi le propagă pe fondul ei. O dată abolită norma, orice anormalitate devine posibilă şi pasabilă, aşa că nu este nicidecum de mirare că din rândul homosexualilor (fie bărbaţi – gay, fie femei – lesbi) se ivesc, proporţional, cele mai multe cazuri de pedofilie sau incest, aşa cum rezultă din anchetele citate. Iar dincolo şi mai presus de toate acestea, homosexualitatea minează de la sine bazele vieţii de familie, zăgăzuieşte natalitatea, relativizează ansamblul principiilor morale şi neagă, în ultimă consecinţă, însăşi ordinea firească a lumii create, vădindu-se astfel nu doar ca o formă vicioasă de disoluţie a umanului, ci şi ca o formă indirectă de „luptă împotriva lui Dumnezeu”.

Asupra cadrelor medicale ale problemei, pe lângă documentarul propriu-zis, se pronunţă în Introducerea cărţii D-na Dr. Genoveva Tudor, cu economia „rece” a limbajului ştiinţific (îndărătul căruia se simte însă căldura unei inimi compătimitoare şi răspunderea vie a cuiva căruia „îi pasă”). Eu voi încerca să răspund pe scurt, în cele ce urmează, necesităţii de a contura şi cadrul teologic al problemei. Nu mă voi referi la binecunoscutele locuri scripturistice invocate îndeobşte când vine vorba despre homosexualitate (distrugerea Sodomei şi Gomorei, ca pedeapsă dumnezeiască pentru păcatul sodomiei şi al desfrânării în genere – cf. Facerea, cap. 19; osândirea radicală a homosexualităţii în Legea veche, cu porunca „stârpirii din poporul său” – cf. Leviticul, cap. 18; celebra diatribă a Sf. Apostol Pavel împotriva homosexualităţii, în contextul mai larg al osândirii perversiunilor idolatre – cf. Romani, cap. 1), ci voi mă voi rezuma la fundamentarea teologică a heterosexualităţii, pe care stă întreaga antropologie creştină, cu toate implicaţiile ei mistice şi morale. Firea creată exclude de la sine ne-firescul, care e „partea diavolului” (Denis de Rougemont).

II

Din perspectivă biblică ÅŸi creÅŸtină, heterosexualitatea („Şi a făcut Dumnezeu pe om… bărbat ÅŸi femeie” – Facerea 1, 27) nu numai că face parte din rânduiala creaÅ£iei divine, din acele realităţi originare pe care ÃŽnÅ£elepciunea (Sophía) dumnezeiască le-a consfinÅ£it ca „bune” ÅŸi „frumoase” (cf. Facerea, cap. 1, passim), dar ea Å£ine de însăşi esenÅ£a ontologică a omului creat „după chipul ÅŸi asemănarea” lui Dumnezeu (Facerea 1, 26).

Sfinţii Părinţi sunt de acord că noţiu­nea de “chip” (eikón) trimite la o realitate obiectivă, dată ca atare prin creaţie, iar noţiunea de “asemănare” (homo­íosis) trimite la o realitate subiectivă, de do­bândit prin exerciţiul iubirii. Finalitate ulti­mă a “chi­pu­lui”, “asemănarea” este ceva de ordin potenţial, în care este implicată direct libertatea fiinţei omeneşti: având “chi­pul”, depinde de noi a ne învrednici să devenim întru “asemănare”.

Dumnezeu fiind nematerial, orice conotaţie corporal-antropomor­fică este din capul locului exclusă: “chipul” constituie o realitate tainică de na­tură spi­ri­tuală, în virtutea căreia omul este, ca şi Cre­atorul său, fiinţă ra­ţională, liberă, personală, capabilă de co­municare (cu­mi­­necare dialo­gală), iubire şi creati­vi­tate, ceea ce-l şi deo­­sebeşte esenţial de toate celelalte făpturi trupeşti. Condiţia sa originară îl apropie mai degrabă de firea îngerească, dar cu o com­plexitate exis­­tenţială specifică, pe care i-o conferă unitatea lui noo-psiho-­somatică, singulară în re­gistrul creaţiei divine. În om Dumnezeu nu-Şi creează o jucă­rie, nici un sclav, nici o alteritate concurenţială, ci – dincolo de orice necesitate, din preaplinul iubirii Sale – un prieten liber, un partener de dialog spiritual, che­mat la contemplaţie şi comuniune mis­tică, la înfi­ere harică şi îndumnezeire (théosis). Omul este în acelaşi timp la fel şi în alt fel decât Dumnezeu, zice Sf. Grigorie de Nyssa, nefiind nici străin de dum­ne­ze­ire, dar nici copie infe­rioară a ei.

Ceea ce se poate afirma cu toată certitudinea este că fără această legătură a sa cu Dumnezeu omul nu poate fi gândit ca atare, că raportarea la absolut este conţinută în esenţa fiinţei lui. “Omul este înfipt şi fixat fiinţial în absolut” (B. Vîşeslavţev). Dar – precizează Părintele Stăniloae – “omul tinde spre Dum­­nezeu întrucât Dumnezeu e absolut şi tinde spre absolut întrucât absolutul e Dum­nezeu personal. Un absolut impersonal [ca în concepţia indiană] nici nu e absolut cu adevărat. Iar un Dumnezeu personal care n-ar fi absolut, n-ar putea fi sursa deplin şi etern satisfăcătoare a omului, n-ar asigura existenţa lui eter­nă şi plenară într-o comuniune desăvârşită” (Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1, Editura Institutului Biblic…, Bucureşti, 1978, p. 394).

Caracterul personal al divinităţii, care conferă prin “chip” şi caracterul personal al omenităţii, ne ajută să înţelegem adecvat fundamentalul verset 27 din primul capitol al Facerii****. Nu este vorba că Dumnezeu ar fi o pluralitate divină în sens politeist, nici că el ar fi androgin sau în orice alt fel deter­mi­nabil sexual, ci că este o fiinţă personală care dă “chi­pul” ei altei fiinţe personale. Mulţi teologi (inclusiv Dumitru Stăniloae) se încumetă să vorbească despre o “de-o-fiinţime a uma­nu­lui” în care se răsfrânge, mutatis mutandis, ceva din de-o-fiinţimea divinului. Aşa cum Dumnezeu nu este uni­personal, ci în-treit, nici omul creat “după chipul” Său nu este unipersonal, ci în-doit: “după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; băr­­­bat şi femeie i-a făcut”. Nu diferenţierea sexuală se vrea subliniată aici, ci diferenţierea personală, care con­­­­ţine in nuce (primul eu şi primul tu în unitatea fiinţială a lui noi), încă din zorii creaţiei, diversitatea indefinită a persoanelor în cadrul omenităţii.

Comentând chiar versetul care ne pre­­­ocupă aici, Vladimir Lossky scrie: “Astfel, misterul singu­larului şi pluralului în om reflectă misterul singu­la­rului şi pluralului în Dumnezeu; aşa cum principiul personal în Dumnezeu cere ca natura cea una să se exprime în diversitatea persoanelor, la fel în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Natura umană nu poate exista în posesiunea unei monade; ea cere nu singurătatea, ci comuniunea, sau diversitatea cea bu­nă a iubirii” (apud D. Stăniloae, op. cit., vol. 1, p. 403).

Aşa­­dar, acest “mister al singularului şi al pluralului” dă cheia de înţelegere a locului de la care am pornit: Sfatul Treimic i-a hotărât şi i-a făcut pe ei bărbat şi femeie ca pluralitate a uma­nului – după mode­lul arhetipal al plu­ralităţii personale sau ipostatice a lui Dumnezeu Însuşi.

Cineva ar putea obiecta, însă, că pluralitatea ar fi putut primi o altă expresie decât cea sexuală. Aici, pe lângă observaţia că teologia n-are ca obiect de stu­diu eventualităţile ipotetice, ci datele consemnate prin Revelaţie, intervine, cu suficientă plauzibilitate, expli­caţia celebră a Sf. Grigorie de Nyssa (împărtăşită şi de mulţi alţi Sf. Părinţi: Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Simeon Noul Teolog etc.): în preştiinţa Lui, pre­vă­zând căderea adusă de păcat, Dumnezeu a creat sexele, ca antidot relativ împotriva morţii, asigurând perpe­tuarea pe această cale a neamului omenesc după păcat, la rând cu celelalte organisme biologice sau animale. Di­fe­­renţierea sexuală (fără legătură cu arhetipul divin şi ţinând de ordinea creaţiei văzute) apare astfel ca fiind supra­pusă prevenitor peste pluralitatea de tip personal (“chip” al arhetipului şi temei al ordinii spirituale) – şi deci secundară în plan ontologic faţă de aceasta.

Bărbatul (Adam) a fost făcut întâi, ca rădă­cină a întregii umanităţi viitoare. Orice dife­renţiere ul­te­­rioară – sexuală, personală, etnică – se afla po­ten­ţial în el, ca pădurea într-o sămânţă, urmând să se desfăşoare la vremea potrivită, în liniile de forţă ale “planului divin” (sophía necreată), dar şi cu aportul liber­­tăţii per­sonale (“li­berul arbitru”). În virtutea ana­logiei cu “chipul” fiinţial al Creatorului, ca şi în vir­tutea acestei indefinite poten­ţia­lităţi multiplicator-diversificatoare, fiinţa umană a fost complinită din sine însăşi (Eva “dedusă” din “coasta” lui Adam), căci “nu este bine să fie omul singur”, adică lipsit de o alteritate “pe potriva lui” (Facerea 2, 18), iar lao­laltă bărbatul şi femeia (ipostasul patern şi ipostasul matern al uneia şi aceleiaşi umanităţi), încă dintru în­ceput, au primit de la Dumnezeu binecuvântarea (nu “porunca”, cum greşit se învaţă îndeobşte, sub suges­tia imperativului gramatical!) de a creşte şi de a se înmulţi, înstăpâ­nindu-se cali­tativ asupra pământului (ceea ce va să zică: nu la concurenţă în sens numeric cu “dobi­toacele”, deşi primiseră şi aces­tea, mai înainte, aparent aceeaşi binecuvântare, şi nici în felul celor necugetătoare, ci prin asu­marea responsabilă a unei demnităţi existenţiale de tip regal, în mod expres şi mai dinainte conferite în Sfatul de Tai­nă al Sfintei Treimi – cf. Facerea 1, 26).

Cred că ar trebui evitată o confuzie care se fa­ce în mod curent, prin deducţie automată: cea între sex şi sexualitate. Sexul ţine de structura ontologică a o­mu­­lui (“bărbat şi femeie i-a făcut pe ei”), având de­sigur nu numai implicaţii materiale, ci şi profund spirituale, în vreme ce sexualitatea, în înţelesul biologic care i se dă după cădere şi după îmbrăcarea “hainelor de piele” (cf. Facerea 3, 21), este doar o întrebuinţare derivată şi con­jucturală a sexului, necesară în prezenţa păcatului, dar ne-necesară în absenţa lui.

Sexul există înaintea sexu­alităţii şi subzistă abo­lirii ei, marcând umanul în toată devenirea lui. Istoria sexualităţii nu este decât intervalul indefinit din­tre sexul fără sexualitate al condiţiei originare (caracterizate prin castitatea “în­ge­­rească”, prin goliciunea cea fără de ruşine) şi sexul fără sexualitate al Împărăţiei finale (“Că la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer” – Matei 22, 30). Rezultă limpede că moartea şi se­xu­a­litatea reprezintă “to­varăşii de drum” ai păcatului. Unde nu mai este păcat, nu mai este nici moarte (“Moarte, unde-ţi este bol­dul?” – I Corinteni 15, 55), nu mai este nici sexuali­tate (“…nici nu se însoară, nici nu se mărită…”). Moartea ne este vrăjmaşul cel mare, ce va fi ultimul nimicit (cf. I Co­rinteni 15, 26), temeiul acestei nimiciri fiind pus de Hristos, Cel ce „cu moartea pre moarte a călcat”. Se­xualitatea este un vrăjmaş mai puţin redutabil, ce poate fi în­frânt “din mers”. Castitatea desăvârşită a vieţii lui Iisus (“Noul Adam”) şi a Mariei (“Noua Evă”) stă pildă şi chezăşie pentru această putinţă, experimentată din plin în asceza de tip monahal şi în realitatea lumesc-nelumească a sfinţeniei. Se aboleşte însă sexualitatea ca funcţie biologică, nu condiţia sexuată în sine. Nici înălţat la cer, Iisus, în omenitatea Lui, nu în­cetează de a fi băr­bat, după cum, nici luată la cer, Maica Fecioa­ră nu încetează să fie femeie – şi ca atare vor rămâne în veci. În starea monahală, fiecare persoană trăieşte castitatea în condiţia internă a sexului său. Iar la înviere, când tot sufletul îşi va recă­păta trupul aferent, fără de care omenitatea nu este deplină, trupurile acelea transfi­gurate nu vor înceta să fie structural ceea ce au fost, chiar dacă modificărilor calitative (cf. I Corinteni 15, 42-52) li s-ar putea adă­uga, cum cred mulţi dintre Părinţi, şi anumite modificări mor­fo­logice (cf. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, ed. cit., vol. 3, p. 403 şi urm.). De la Adam şi Eva până la sfârşitul vea­curilor, ba şi în vecii vecilor, tră­im, ne mântuim şi veşnicim fiecare ca bărbat sau ca femeie. Cuvântul apostolic de la Galateni 3, 28, că în Hristos “nu mai este parte bărbătească şi parte fe­meiască”, nu trebuie înţeles ca anulare sau desfiinţare a împărţirii în sexe (aceasta nu rezultă ca atare din nici o spusă a lui Hristos şi din nici un alt loc biblic), ci ca trans­cendere a acestei împăr­ţiri, adică – urmând celor spuse de Dom­nul la Matei 22, 30 – ca abolire a regimului sexual impli­cat de cădere (“însuratul”, “măritişul”, “cunoaşterea” trupească şi procreaţia biologică, “războiul sexelor”), redobândindu-se prin har “viaţa îngerească” şi unitatea ipo­statică a firii noastre dintâi. Omul este chemat “să învingă” divizi­unile creaţiei (Sf. Maxim Mărturisitorul), în sensul tota­lizării lor mistice, a acelei unificări în principiul suprem a tot ce există şi care este Logos-ul creator, “că­ci în El [în Hristos] a binevoit [Dumnezeu] să sălăşluiască toată plinătatea, şi prin El pe toate întru El să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri…” (Coloseni 1, 19-20; cf. şi Efeseni 1, 10).

Aşadar, din perspectivă eschatologică, sexualitatea trece, sexele rămân. Masculinul şi femininul sunt mărci eterne ale umanului, într-o complementaritate care depăşeşte conjuncturalul, „intervalul” condiţiei actuale, regăsindu-se pure în absolut, în comuniunea harică a veşnicei Împărăţii, anticipată ritual în Sfânta Taină a Cununiei, prin în-cununarea Mirelui şi Miresei – paradigmă solemnă a omenităţii îndumnezeite. În strălumina acestei paradigme, statornicite şi binecuvântate de Dumnezeu, homosexualul, în animalitatea lui netranscendentă şi goală de sens, refuzînd plinătatea ontologică şi mistică a Nunţii eikonice, îşi asumă condiţia unui avorton al firii omeneşti, aşa cum diavolul şi-a asumat, prin patosul discordanţei, condiţia de avorton al firii îngereşti.

Spre deosebire însă de îngerul căzut, omul, oricât de păcătoşit, mai păstrează – din mila lui Dumnezeu – o şansă de mântuire. Creştineşte vorbind, homosexualul este „fratele nostru bolnav”. Şi noi, ceilalţi, bolim cu toţii de păcate mai mari sau mai mici, ca nişte biete fiinţe muritoare ce suntem, căci numai Fiul Omului „cel fără de moarte” a fost şi „singurul fără de păcat”. Oare păcătoşi fiind, nu vom înţelege păcătosului? Sau nu vom ierta celui greşit, ca şi noi să năzuim iertarea Tatălui ceresc? Păcatul se cade să-l urâm, dar pe păcătos să-l iubim cu frăţească milă şi compasiune, desigur în nădejdea izbăvirii lui. Iar dacă nu răzbim cu sfatul, nici cu fapta binevoitoare, atunci să stăruim a ne ruga pentru „fratele nostru bolnav”, căci ce nu e cu putinţă oamenilor, e cu putinţă lui Dumnezeu, Cel ce „nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui”.

V-aţi rugat vreodată pentru un homosexual?

Răzvan CODRESCU

* Serie în care au apărut până acum: Răzvan Codrescu, Teologia sexelor şi Taina Nunţii. O introducere ortodoxă în antropologia conjugală (2002), Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din perspectivă creştină (2004) şi Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii (2004).

** D-l Florin Buhuceanu bunăoară, liderul „Accept”-ului, intelectual altminteri nu lipsit de calităţi, a fost student teolog ÅŸi Å£ine, în frondă deschisă cu Biserica, să convingă la orice ocazie, prin mass-media sau prin conferinÅ£e publice, că homosexualitatea este nu doar îngăduită, ci chiar plăcută lui Dumnezeu! ÃŽn faÅ£a unei astfel de atitudini, impasibile de ani întregi la toate evidenÅ£ele credinÅ£ei, îţi vine până la urmă să-i răspunzi – neelegant – cu acel proverb românesc care spune că nu poÅ£i fi ÅŸi cu ceva undeva, ÅŸi cu sufletul în rai…

*** Homosexualilor le place – contravenind şi în această privinţă concepţiei creştine despre om ca făptură liberă şi responsabilă – să invoce o pretinsă „fatalitate genetică”. Dar o „genă a homosexualităţii” nu s-a descoperit încă, iar argumentul fatalist cade, dincolo de orice alte considerente, în faţa numeroaselor cazuri de homosexuali vindecaţi. Ca să nu mai spunem că, invocând astfel determinarea genetică, în chip de scuză universală, orice aberaţie comportamentală (inclusiv pornirile criminale) ar putea să pretindă legitimitate „naturală”!

**** “Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chi­pul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; băr­bat şi femeie i-a făcut”.

CINE PE CINE DISCRIMINEAZÄ‚?

Către Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Stimate Domnule PreÅŸedinte Asztalos Csaba,


Continue reading

DEZBATERE publica – ROMANIA-KOSOVO – Miercuri, 30 ianuarie, ora 15.00, Centrul de Geopolitica

Lumea vazuta de la Bucuresti – ROMANIA si KOSOVO – ieri, azi, maine

Centrul de Geopolitica si Antropologie Vizuala

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie – Str Schitu Magureanu Nr 9

impreuna cu

Asociatia Civic Media

va invita

Miercuri, 30 ianuarie 2008, ora 15.00

la dezbaterea geopolitica

ROMANIA si KOSOVO – ieri, azi, maine

Participa: Milan Petrovici, corespondentul ziarului Politika, jurnalist si fost luptator in rezistenta sarba, Vladimir Alexe, ziarist de investigatii, ziarul ZIUA, George Roncea, corespondent de razboi in Serbia in perioada bombardamentelor NATO, Razvan Voncu, analist politica internationala, Eugen Popescu, Romanian Global News

Moderator: Prof Univ Dr Ilie Badescu

Sunt asteptati: Diplomati, istorici, jurnalisti, profesori, studenti

15 Noiembrie ’87 – 20 de ani de la revolta anticomunista de la Brasov

Presedintele Romaniei: Omagiu muncitorilor brasoveni * Basescu distinge eroii de profitori

La 15 noiembrie anul acesta se implinesc 20 de ani de la revolta anticomunista a muncitorilor brasoveni si 30 de ani de la miscarile din 1977. Asociatia 15 Noiembrie 1987, membra fondatoare a Centrului Rezistentei Anticomuniste si partenera a miscarii Solidaritatea a pregatit o aniversare speciala, aflata sub patronajul presedintelui Romaniei, Traian Basescu. Printre invitati, elita reala a Romaniei, fosti detinuti politici si luptatori anticomunisti in munti, impreuna cu oaspeti speciali din Basarabia si Polonia. In colaborare cu mai multe foruri, jurnalistice, istorice si academice si sub egida Centrului Rezistentei Anticomuniste condus de scriitorul-luptator Vladimir Bukovski, Asociatia 15 Noiembrie va lansa la Brasov volumul “Eroi pentru Romania – BRASOV 15 noiembrie 1987 – marturii, studii, documente”, din care va prezentam mai jos o introducere impreuna cu programul manifestarii si un articol de exceptie din Jurnalul National. PROGRAMUL manifestarii este afisat mai jos.

VEZI SI: Eroii din Basarabia la eroii de la Brasov

ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI

“…Faptele sunt binecunoscute, iar consecinÅ£ele lor – deopotrivă. Netăgăduit, pe măsura semnificaÅ£iei lor deosebite. Cine ar fi bănuit că – atunci ÅŸi acolo, deci la 15 noiembrie 1987, la BraÅŸov – avea să se producă debutul acÅ£iunilor care, la 14 decembrie 1989, la IaÅŸi, la 15 decembrie 1989, la TimiÅŸoara, iar la 21-22 decembrie 1989, la BucureÅŸti apoi în toată Å£ara, au marcat, pe fondul răsturnărilor ÅŸi loviturilor politice de tot felul în spatele Cortinei de Fier, deci la scara întregii Europe Est-Centrale, prăbuÅŸirea regimului comunist în România? Åži, totuÅŸi, astăzi, după exact douăzeci de ani, desfăşurările istorice de atunci ne apar în conexiunea ÅŸi devenirile lor reale, adeseori legice, probând că scânteia aprinsă la BraÅŸov în noaptea de 14/15 decembrie 1987 a scurt-circuitat, într-un răstimp de numai doi ani, un întreg sistem social-politic, provocându-i dezastrul. (…)”

EROI PENTRU ROMANIA – BRASOV 1987

“Inceputul sfarsitului” sistemului comunist in Romania, asa este considerata de catre istorici revolta anticomunista a muncitorilor brasoveni din 15 noiembrie 1987. La 20 de ani de la evenimentele din Brasov, “Asociatia 15 noiembrie 1987” organizeaza o manifestare de anvergura internationala, la care vor fi prezenti si partenerii anticomunistilor brasoveni de la Sindicatul “Solidaritatea” din Polonia. Asociatia Civic Media va onora evenimentul de maine printr-un ziar special – “Ziua a cinsprezecea” -, dedicat luptei eroilor de la Brasov, distribuit la nivel national.

Revolta anticomunista de la Brasov, din 15 noiembrie 1987 a fost evenimentul politic major care a anuntat prabusirea iminenta a comunismului in Romania. Dupa ce initial se anuntase pedeapsa capitala pentru muncitorii arestati, sub presiunea opiniei publice mondiale comunistii au revenit asupra hotararii lor, deportand, in urma unui proces inscenat, un numar de 61 de muncitori si schimband locurile de munca ale altor 27 de persoane dintre cele peste 300 arestate si anchetate in sediile Militiei si Securitatii din Brasov si Bucuresti.Dupa evenimentele din decembrie 1989, majoritatea celor deportati s-au intors in Brasov. Vasile Vieru, unul dintre cei 61 de muncitori deportati, decedase insa la Barlad, in septembrie 1988, la mai putin de un an de la ancheta, in urma maltratarilor la care a fost supus la Inspectoratul General al Militiei din Bucuresti. Pana in prezent, 12 dintre cei 61 de muncitori deportati au incetat din viata. Nici unul dintre membrii “Asociatiei 15 Noiembrie 1987” nu a primit vreo recunoastere oficiala din partea statului roman, privilegii sau vreun Ordin National, cu care se impopotoneaza in schimb nenumarati falsi disidenti selectati de structurile KGB din randurile intelectualitatii “progresiste” pentru a-l inlocui pe Nicolae Ceausescu cu Ion Iliescu.

Si presedintele Traian Basescu este asteptat, maine, la Brasov, la Conferinta Internationala “15 Noiembrie”, dupa cum a declarat Mediafax presedintele Asociatiei, Florin Postolachi. Presedintele Basescu a confirmat participarea la evenimentele din 15 noiembrie la ceremonia de depunere a coroanelor la Monumentul Cruce inchinat eroilor, precum si la Conferinta Internationala “15 Noiembrie”, care va avea loc in Aula Universitatii “Transilvania” Brasov. Printre cei care vor fi prezenti la Brasov se numara presedintele Fundatiei “Centrul Solidaritatea”, Bogdan Lis, cunoscutul istoric si cercetator de la Institutul Memoriei Nationale din Polonia, Jerzy Eisler, precum si ambasadorii Poloniei si Cehiei, Jacek Paliszewski si, respectiv, Petr Dokladal. Invitati speciali sunt fostii detinuti politic anticomunisti si luptatori din rezistenta armata anticomunista impreuna cu oaspeti din Basarabia, precum Alexandru Lesco si Tudor Popa, eliberatI din Transnistria dupa 12 si respectiv 15 ani de detentie ilegala. Vor fi prezenti luptatorii anticomunisti Raul Volcinschi, Gavrila Rusu, Teofil Mija, Nicolae Purcarea, Zoea Radulescu, Gheorghe Jijie si numerosi detinuti politic. Pe lista invitatilor se afla si artistii Mariana Nicolesco si Dan Puric, transmite Mediafax.In cadrul menifestarilor, va fi lansat volumul “Eroi pentru Romania – Brasov, 15 noiembrie 1987 – marturii, studii, documente” realizat in colaborare cu mai multe foruri jurnalistice, istorice si academice, sub egida Centrului Rezistentei Anticomuniste, condus de scriitorul Vladimir Bukovski. Astazi este organizata o masa rotunda, avand ca teme de dezbatere “Fenomenul rezistentei anticomuniste” si “Semnificatia zilei de 15 Noiembrie 1987 in constiinta opiniei publice romanesti si internationale” urmand sa fie vernisata expozitia “15 Noiembrie” (la Casa Muresenilor), realizata in colaborare cu Institutul Cultural Polonez, Asociatia Civic Media si CNSAS.

Dupa 1987, soarta lui Ceausescu a fost pecetluita

“Inceputul sfarsitului” este analizat si de scriitorul anticomunist Radu Portocala in prima lucrare de dupa 1989 care analiza caderea comunismului sI inlocuirea lui cu unul “cu fata umana. In “Autopsia unei lovituri de stat”, Radu Portocala observa cum evenimentele de la Brasov au stimulat caderea lui Ceausescu atat prin constientizarea in sanul populatiei a ideii ca “se poate” protesta, cat si prin activarea imediata a cadrelor “disidente” pregatite de KGB sa preia puterea.”Rascoala de la Brasov a fost urmata de o intalnire a activitatii opozitiei, reprezentata fie de indivizi izolati, fie de organizatii sindicale libere, aflate in stare embrionara. Ea este slaba, dezorganizata, dar are o audienta oarecare si, din nou, scapa de sub orice control. Aceasta miscare trebuia deci dublata de o structura paralela, pastrata sub stricta supraveghere, si usor de manipulat. Asadar sunt create toate piesele unei disidente provenind din sferele inalte ale partidului comunist si care are ca sarcina principala aceea de a deveni credibila si populara. O disidenta astfel organizata incat sa dea cetatenilor impresia de pluralism, de alegere intre mai multe variante. Cei care compun aceasta disidenta artificiala incep sa publice, in strainatate, texte critice la adresa lui Ceausescu. Trebuia discreditat omul, pentru ca sistemul sa iasa cat mai curat cu putinta. Suntem in anul 1987, iar soarta lui Ceausescu pare deja pecetluita”, scrie Radu Portocala.

“Jos Ceausescu!”, pentru prima oara

Revolta s-a declansat la intreprinderea de Autocamioane Brasov, printr-o greva inceputa in noaptea de 14 noiembrie, la schimbul III, si continuata a doua zi dimineata cu un mars pana in centrul orasului, in fata Comitetului Judetean al Partidului Comunist Roman. Refuzul autoritatilor comuniste de a dialoga cu demonstrantii a provocat luarea cu asalt a sediului comunist de catre multimea adunata. Muncitorii au scandat pentru prima oara in Romania, “Jos Ceausescu”, intonand ceea ce avea sa devina imnul insurectiei din decembrie 1989 si, ulterior, al tarii: “Desteapta-te, romane!”. Portretul dictatorului Ceausescu a fost doborat de pe frontispiciul cladirii si incendiat. “Cutremurele nu au fost nimic pe langa ceea ce s-a intamplat!”, avea sa exclame prim-secretarul Comitetului Judetean PCR Brasov, Petre Preoteasa, in sedinta activului de partid din 15 noiembrie 1987. A urmat interventia brutala a trupelor speciale de securitate, arestarile, torturile etc.(Ziua)

VEZI SI JN: Brasov ’87 de Lavinia Betea

PROGRAMUL manifestărilor “15 Noiembrie” la 20 de ani

Miercuri, 14 noiembrie

14,00 – 17,00 – Masă rotundă cu tema “Semnificaţia zilei de 15 Noiembrie 1987 în conştiinţa opiniei publice româneşti şi internaţionale” (Sala de şedinţe a Consiliului Local Braşov)

18,00 – Spectacol artistic (Teatrul Dramatic)

19,00 – Vernisaj expoziţie „15 Noiembrie” (Muzeul “Casa Mureşenilor”)

20,00 – Recepţie oferită în cinstea oaspeţilor Asociaţiei

Joi, 15 noiembrie

10,30 – 11,30 – Depunere de coroane la Monumentul Cruce închinat eroilor care s-au jertfit pentru libertate

12,00 – 12,15 – Deschiderea ConferinÅ£ei (Aula Universităţii Transilvania din BraÅŸov) – Slujbă religioasă închinată luptătorilor anticomuniÅŸti

12,15 – 12,20 – Discursul Preşedintelui Asociaţiei “15 Noiembrie 1987”

12,20 – 14,30 – Discursul Preşedintelui Romaniei, Traian Băsescu.

Mesaje adresate participanţilor de către diplomaţi, autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi personalităţile invitate la manifestare

14,30 – 15,00 – Lansarea unei cărÅ£i-document despre revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987 ÅŸi a unei ediÅ£ii speciale a ziarului “15 Noiembrie”

15,00 – 15,30 – Pauza de cafea

15,30 – 17,50 – Mărturii ale luptătorilor anticomunişti

17,50 – 18,00 – Prezentarea rezoluţiei Conferinţei Internaţionale “15 Noiembrie”

18,00 – Spectacol Dan Puric (Teatrul Dramatic)

19,00 – Spectacol aniversar (recital Conexiuni ÅŸi Holograf – PiaÅ£a Sfatului)

VEZI SI: 15 noiembrie 1987, 19 ani de nerecunostinta de stat

CITITI mai jos: BraÅŸov ’87 – Au strigat primii: “Jos CeauÅŸescu!”


Continue reading

O zi pe an fara publicitate – Alarma pentru sufletul si mintea copiilor

AUDIO: Prof Ilie Badescu despre Razboiul nevazut

AUDIO: Virgiliu Gheorghe despre mijloacele de aparare
left

O zi pe an fara publicitate, ca un semnal de alarma la adresa manipularii mintii copilului, este o propunere survenita in urma conferintei dedicate lansarii volumului STIINTA SI RAZBOIUL SFARSITULUI LUMII – FATA NEVAZUTA A TELE-VIZIUNII de Virgiliu Gheorghe, la Facultatea de Sociologie a Universitatii Bucuresti.

Pericolele subjugarii mintii umane prin intermediul agresiunii publicitatii audio-tv, virusii informationali si mijloacele de contracarare a factorilor de inducere a stresului cotidian, au fost dezbatute ieri de prof. univ. dr. Ilie Badescu, care conduce si Centrul de Geopolitica al Universitatii Bucuresti si cercetatorul Virgiliu Gheorghe, aflat deja la al treilea volum al unei serii dedicate igienei mintii si sufletului copilului, dupa “Efectele televiziunii asupra mintii umane” si “Revrajirea lumii, sau de ce nu mai vrem sa ne desprindem de televizor”. In cadrul dezbaterii cu publicul, reprezentantii Asociatiei pentru Protectia Familiei si Copilului si ai Civic Media au propus sa atentioneze Consiliul National al Audiovizualului, decidentii politici si forurile academice in vederea declararii unei zi pe an libera de publicitate, prima sambata din luna iunie, luna copiilor, tocmai pentru a sensibiliza parintii si a trage un semnal de alarma la adresa amenintarilor influentarii subliminale si a transformarii copilului intr-un produs intermediar.

VEZI SI: Revrajirea lumii: de ce nu mai vrem sa ne desprindem de TV * TV: Fata nevazuta

Dupa ce a scris deja doua lucrari de specialitate privind controlul umanitatii prin intermediul televiziunii si subjugarea mintii copiilor, Virgiliu Gheorghe revine, de la Muntele Athos si Salonic, cu o noua carte, complexa, pe aceasta tema, care ofera in final si solutii: o igiena a mintii contra virusilor mediatici si strategii de aparare in fata solicitatorilor stresului. “Stiinta si razboiul sfarsitului lumii – Fata nevazuta a tele-viziunii”, tiparita de Editura Prodromos, a fost lansata luni, la orele 14.00, la Facultatea de Sociologie a Universitatii Bucuresti printr-o conferinta publica. Daca in primele volume erau tratate efectele comunicarii audio-video asupra dezvoltarii si functionarii creierului, dependenta de televizor si cum vizionarea TV activeaza in mod prioritar paleocortexul scazand nivelul de inteligenta si performantele intelctuale, noua lucrare explica rolul publicitatii in configurarea comportamentelor, mai ales ale copiilor, cum poate deveni televizorul un instrument al terorii si despre razboiul informational fata in fata cu intarirea familiei si scolii.

Prezentam mai jos extrase din capitolele care fac legatura dintre viziunile lui George Orwell si Aldous Huxley si lumea de azi si un studiu al profesorului Ilie Badescu despre fantasmele si pericolele televiziunii. Nu putem sa nu notam aici faptul ca liderii religiosi evrei interzic copiilor accesul la televizor in favoarea Cartii.

LANSAREA SI CONFERINTA VOR FI DISPONIBILE IN CURAND IN FORMAT AUDIO SI VIDEO


Continue reading

Protest al luptatorilor anticomunisti fata de Raportul Tismaneanu

La lansarea expozitiei “Epoca de aur – intre realitate si propaganda”, aflata la Muzeul National de Istorie a Romaniei, s-a dat citire urmatorului

Protest fata de Raportul Tismaneanu

In numele Centrului Rezistentei Anticomuniste coordonat la nivel international de scriitorul Vladimir Bukovski suntem imputerniciti sa va aducem la cunostinta urmatoarele:

Conferinte/Eogoranu.jpg
Continue reading

“Epoca de aur-intre propaganda si realitate”-vineri 26 ianuarie ora 10:00 Muzeul National de Istorie

Comunismul condamnat multi-media

La Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) se verniseaza, vineri, la orele 10.00, o expozitie despre comunism, intre propaganda si realitate. “Va fi o foarte interesanta, incitanta expozitie referitoare la perioada Ceausescu, nu intamplator vernisajul are loc pe data de 26 ianuarie, ziua «conducatorului mult iubit»”, a spus ministrul Culturii si Cultelor, Adrian Iorgulescu, intr-o conferinta de presa.

Expozitia, realizata la initiativa Asociatiei Civic Media in parteneriat cu Serviciul Roman de Informatii, CNSAS, TVR, SRR si Agentia de Presa Rompres, are doua teme: “cultul personalitatii si distrugerea memoriei colective, a trecutului istoric, in incercarea de mistificare a trecutului”, a declarat pentru Mediafax Radu Coroama, director al MNIR. Expozitia multi-media va cuprinde pe langa obiecte primite de Ceausescu, inregistrari audio si video ale epocii, obiecte de arta plastica si decorativa, fotografii-document, sI presentari ale rezistentei anticomuniste. Expozitia, care se doreste un modul al Muzeului Comunismului, va fi deschisa pana pe 1 martie iar la vernisaj vor fi prezenti si disidenti mentionati de raportul Tismaneanu.

Continue reading

Mana Moscovei – Adevarul despre Decembrie 1989


Istoricul militar Alex Mihai Stoenescu a demonstrat, in cadrul dezbaterii “Adevarul despre Decembrie 1989”, ca operatiunile de acum 17 ani au fost puse la cale de KGB

“Creierul” operatiunii din decembrie 1989 a fost serviciul secret rusesc KGB, este concluzia dezbaterii “Adevarul despre Decembrie 1989” organizata pe 21 decembrie 2006, la 17 ani de la revolta anticomunista din Bucuresti,de ziarul ZIUA, Asociatia Civic Media si Fundatia Nationala pentru Stiinta si Arta. Istoricul militar Alex Mihai Stoenescu, general in rezerva, autor a numeroase lucrari de exceptie, printre care si “Istoria loviturilor de stat din Romania”, a prezentat pentru ZIUA extrase din arhiva sa secreta legata de evenimentele din decembrie 1989. Academicianul Eugen Simion, gazda manifestarii, a evocat experientele sale inregistrate in acele zile, dupa care Alex Mihai Stoenescu a intrat direct in subiect. Aratand ca de-a lungul a 16 ani a strans numeroase documente si a stat de vorba personal cu sute de martori oculari si participanti ai acelor evenimente, Stoenescu a observat ca, an de an, mass-media romanesti cad in aceleasi erori, rezultate ale unei dileme nelamurite: revolutie sau lovitura de stat?
Continue reading

Catedrala Sfantul Iosif si Piata Revolutiei in pericol

La dezbaterea ZIUA si Civic Media, Videanu o da pe Basescu in problema Catedralei * Biserica Ortodoxa Romana sprijina in totalitate Arhiepiscopia Romano-Catolica in cauza Catedralei * Ordinul Arhitectilor-Bucuresti sustine Initiativa “Salvati Catedrala Sf. Iosif si Piata Revolutiei”

ZIUA si Civic Media au organizat pe 1 iunie 2006 la sediul Asociatiei 21 Decembrie dezbaterea “Bisericile Romaniei si Piata Revolutiei sub picamer!” cu o larga participare a mediului academic, a autoritatilor municipale, a arhitectilor si a cetatenilor Bucurestiului. Desi initial primarul general Adriean Videanu, care si-a sarbatorit ieri ziua de nastere, a revenit asupra acceptului de participare, ulterior a raspuns totusi invitatiei la dialog. Dezbaterea s-a desfasurat intr-o sala arhiplina, academicienii Constantin Balaceanu Stolnici si Dinu C. Giurescu fiind aplaudati la iesire in contrast cu primarul Capitalei Adriean Videanu apostrofat vehement de cetatenii nemultumiti de proiectele urbanistice promovate in ultima perioada. Fosta membra PD, prefectul Capitalei Mioara Mantale, n-a venit la conferinta de ieri, desi ea e cea care poate opri lucrarile de langa Catedrala Sfantul Iosif.
Continue reading

Basarabia: obiectiv national uitat


“Obiectivul nostru este sa refacem unitatea nationala a romanilor, acesta trebuie sa fie scopul nostru. Daca autoritatile noastre nu se intereseaza – si sunt convins ca nu se intereseaza – in ceea ce priveste redobandirea cetateniei romane, ceea ce se intampla este rusinos si dureros pentru noi, romanii”, a afirmat academicianul Florin Constantiniu in cadrul conferintei “Basarabia 88/66” organizata de Asociatia Civic Media impreuna cu Centrul de Geopolitica al Universitatii din Bucuresti. Manifestarea a fost realizata la Facultatea de Sociologie a Universitatii din Bucuresti cu prilejul implinirii, pe 27 martie, a 88 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania si, tot anul acesta, a 66 de ani de la ocuparea provinciei romanesti de catre trupele Armatei Rosii ale URSS. Conferinta a cuprins urmatoarele teme: Republica Moldova azi intre Est si Vest; Relatiile Romaniei cu Republica Moldova in spatiul euro-atlantic si perspective de integrare in Uniunea Europeana; Mitropolia Basarabiei – de la victoria CEDO la realitatea din teren; chestiunea redobandirii cetateniei romane; securitatea frontierelor NATO si UE si provocarile Transnistriei. Dezbaterea directa a acestor teme cu studentii bucuresteni s-a lasat nu de putine ori cu scantei verbale intre acestia si reprezentantii autoritatilor prezente in sala. De altfel, Parlamentul, Guvernul, Presedintia ca si autoritatile din tara au ignorat complet aniversarea Unirii.
Continue reading

AXA – Noua Romanie la Marea Neagra


La un an de la enuntul noului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, privind Axa Washington-Londra-Bucuresti, Marea Neagra, intrata in atentia cancelariilor diplomatice, devine un subiect din ce in ce mai fierbinte. Interesele strategice ale marilor cancelarii diplomatice se suprapun unei intersectii energetice si a civilizatiilor constituita de spatiul pontic. Fie ca este vorba doar de statele riverane, fie ca este vorba de regiunea extinsa a Marii Negre – intre Adriatica si Caspica – Uniunea Europeana si Statele Unite sunt decise sa duca la bun sfarsit proiectul de securizare al unei zone care poate modifica monopolul energetic al Rusiei fata de Europa. In cadrul acestui subiect, lansarea volumului “AXA – Noua Romanie la Marea Neagra”, realizat de Departamentul de Politica Externa al ziarului ZIUA, a prilejuit un schimb de opinii intre publicul romanesc si reprezentantii Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei si Presedintiei Romaniei.
Continue reading